รมต.กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา สั่งการหัวหน้าผู้ตรวจราชการ สันติ ป่าหวาย ขับเคลื่อนนโยบายโครงการอาสาสมัครท่องเที่ยวกีฬาทั่วประเทศ

รมว.กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา สั่งการหัวหน้าผู้ตรวจราชการ สันติ ป่าหวาย ขับเคลื่อนนโยบายโครงการอาสาสมัครท่องเที่ยวกีฬาทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๕ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้ ดร.สันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นวิทยากรหลักสูตรอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา” รุ่นที่ ๒ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรม พรหมพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษเขต 1 เลขานุการคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการ และมีท่านวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ โดยนางสาววิมล ชอบสุข ผู้อำนวยการกองกลาง กล่าวรายงาน และคณะผู้ดำเนินโครงการและผู้เข้ารับการฝึกอบรมการเป็นวิทยากรหลักสูตรอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาจาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนกว่า 200 คน ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี่ได้รับการคัดเลือกมาจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

– ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
– สาธารณสุขจังหวัด
– กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
– สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านการออกกำลังกายและกีฬา
– สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเทียว
– หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการออกกำลังกายและกีฬาในทุกจังหวัด

ทั้งนี้ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้น ต้องการให้มีอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาที่มีคุณภาพไปประจำอยู่ในทุกชุมชนทั่วประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรและจัดฝึกอบรมวิทยากรที่จะไปให้ความรู้กับอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาขึ้นมา โดยในการนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ทำความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ ซึ่งมาร่วมกันดำเนินโครงการให้การจัดอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาประสบผลสำเร็จตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต่อไป

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ

………..

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

สภามทร.ธัญบุรีจัดโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ "ชุมพล"มอบแพะพันธุ์ ช่วยชุมชน สร้างรายได้ให้เกษตรกร

Tue Feb 22 , 2022
ดร.ชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีเปิดเผยว่า จากปัญหาเศรษฐกิจและในช่วงวิกฤตโควิด-19 ทุกครัวเรือนต่างได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะอาชีพเกษตรกร ซึ่งมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายและก่อให้เกิดหนี้สินตามมา […]