กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมเปิดด่านฝึกวิทยากรอาสาท่องเที่ยวรับนักท่องเที่ยว

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมเปิดด่านฝึกวิทยากรอาสาท่องเที่ยวรับนักท่องเที่ยว
             เมื่อวันที่ 18พ.ค.65 ที่โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดให้มีการการฝึกอบรมการเป็นวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 3 พื้นที่ภาคเหนือ โดยมีนายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายสันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยการฝึกอบรมจัดให้มีขึ้น 3 วันห้วงระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565
นายนภินทร กล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ แนวทาง แก่วิทยากรที่จะทำหน้าที่อบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา ตามหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา สอดคล้องกับเป้าหมาย ทิศทาง และความต้องการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและความต้องการของอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา เนื่องจากจากสถานการณ์ที่ผ่านมา การท่องเที่ยวและการกีฬามีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก กลไกสำคัญประการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและด้านการกีฬาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของประเทศ คือ การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและด้านการกีฬา โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายชุมชน อย่างไรก็ตาม ปัญหาสำคัญที่พบคือ บุคลากร และงบประมาณในการดำเนินงานเพื่อดูแลความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวไม่เพียงพอ
             นายนภินทร กล่าวว่าในอดีตปี 2562 การท่องเที่ยวและกีฬานำเม็ดเงินเข้าประเทศถึง 3.3 ล้านล้านบาท 8 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี แต่การแพร่ระบาดโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างหนัก แต่ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มดีขึ้นและภายในระยะ 1-2 เดือนข้างหน้าประเทศคงจะเปิดประเทศแบบเต็มรูปแบบ และหลายประเทศก้ได้ประกาศให้โควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น ซึ่งจะทำให้การท่องเที่ยวกลับคืนมา ซึ่งเมื่อนักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวก็ต้องมีความต้องการใช้จ่ายสูง ความต้องการด้านบริการแและด้านอื่นก็ต้องดีละประทับใจกว่าเดิม การที่จะพัฒนาให้ถึงจุดนั้นได้การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นเรื่องสำคัญ แต่ประเทสไทยมีปัยหาเรื่องบุคลากรและปัญหาเรื่องงบประมาณ การดึงชุมชนเข้ามามีส่วนจึงเป็นเรื่องจำเป็น การฝึกอบรมอาสาสมัครของพื้นที่เป็นเรื่องสำคัญ แต่การท่องเที่ยวและกีฬายังไม่มีอาสาสมัครโดยตรงจึงมีการจัดตั้งอาสาสมัครขึ้นมาในครั้งนี้ ซึ่งวันนี้เป็นการฝึกวิทยากรขึ้นมาเพื่อไปฝึกอาสาสมัครให้แต่ละชุมชนให้มามีส่วนรี่วมด้านการท่องเที่ยว
            ด้านนายนายสันติ กล่าวว่าการมีอาสาสมัครในชุมชนคนเหล่านี้จะเป็นหูเป็นตาให้กับกระทรวงการท่องเที่ยวละกีฬา ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรมหรือการเกิดเหตุการ์กับนำท่องเที่ยวในกรณีต่างๆ จะเกิดเครือข่ายทำงานแบบบูรณาการร่วมกันเป็นมิติ นักท่องเที่ยวจะได้รับความปลอดภัย การอบรมจะมีขึ้น 4 รุ่น มีการอบรมไปแล้ว 2 รุ่นคือภาคใต้และภาคอีสาน ที่เชียงรายเป็นรุ่นที่ 3 โดยทางกระทรวงตั้เป้าในปี 2566 จะอบรมอาสาสมัครอย่างน้อยจังหวัดละ 200 คน 76 จังหวัดก้ประมาณ 15,000 กว่าคน หลังสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลายทางกระทรวงก็มีแผนที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กลับคืนมาโดยเร็ว ตอนนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติก็เริ่มกลับมาแล้ววันละถึง 17,000-18,000 คน เพราะประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม มีสถานที่เที่ยวที่ดีและมีเจ้าบ้านที่เป็นมิตร ซึ่งแต่ละภาคก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเป้นของตัวเอง โดยส่วนภาคเหนือก็จะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนที่นักท่องเที่ยวยังเข้ามาท่องเที่ยวกันน้อยอยู่ โดยมอบหมายให้การท่องเที่ยวและกีฬ่แต่ละจังหวัดหารือผู้ประกอบการท่องเที่ยวคิดโครงการท่องเที่ยวขึ้นมา ทางกระทรวงพร้อมที่จะให้การสนับสนุนส่งเสริมต่อไป

#https://gooduniversity.net/

Next Post

อธิการบดีมทร.ธัญบุรี ยันพร้อมเปิดเรียนออนไซต์เต็มรูปแบบ

Fri May 20 , 2022
รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี จะเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 […]