อว. เปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่น 6 มุ่งเติมองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

อว. เปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่น 6 มุ่งเติมองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่ายการบริหาร ต่อยอดการพัฒนานิสิต-นักศึกษา รับมืออนาคต

วันที่ 21 ส.ค. ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา (นนบ.) รุ่น 6 หลักสูตรอบรมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเพื่อขยายผล ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือสำหรับการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาต่อไปโดย นางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนากำลังคน (อสค.) เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

ศ.ดร.ศุภชัย กล่าวว่า ปัจจุบันโลกอยู่ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานทักษะสูง เนื่องมาจากสถาบันอุดมศึกษายังผลิตบุคลากรศักยภาพสูงออกไปได้ไม่เพียงพอ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงพยายามขับเคลื่อนแนวทาง การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและมีทัศนคติแบบยืดหยุ่นพร้อมเติบโตเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของโลก พัฒนาตนเองอยู่เสมอตอบโจทย์ความต้องการอุตสาหกรรมยุคใหม่ ให้กับนิสิตนักศึกษา ซึ่งทักษะดังกล่าวจะสร้างได้จากการเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น โครงการสหกิจศึกษา การทำกิจกรรมต่างๆ นอกเหนือจากการเรียนการสอนในหลักสูตรทั่วไป ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการนิสิตนักศึกษาจะช่วยเอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาอย่างเหมาะสมตามแนวทางดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวง อว. จึงได้จัดหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา หรือ “นบน.” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ใหม่ให้แก่บุคลากรที่สนใจมาอย่างต่อเนื่อง


นางสาววราภรณ์ กล่าวว่า โครงการ นบน. รุ่นที่ 6 มีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้บริหารที่ดูแลงานด้านกิจการนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา อาทิ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยรองอธิการบดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน และผู้อำนวยการกอง ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 31 คน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยของรัฐ จำนวน 1 ท่าน มหาวิทยาลัยในกำกับ จำนวน 11 ท่าน มหาวิทยาลัยราชมงคล จำนวน 7 ท่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 7 ท่าน มหาวิทยาลัยเอกชน จำนวน 3 ท่าน และวิทยาลัยชุมชน จำนวน 2 ท่าน โดยการฝึกอบรมครั้งนี้มีระยะเวลารวม 11 วัน ประกอบด้วย การฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 6 วัน (ระหว่างวันที่ 21 – 25 สิงหาคม และ 31 สิงหาคม 2566) ศึกษาดูงานในต่างประเทศ 4 วัน ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) (ระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2566) และนำเสนอผลการเรียนรู้ ในวันที่ 1 กันยายน 2566 องค์ประกอบของหลักสูตร ประกอบด้วย 4 ชุดวิชา (Module) ได้แก่ 1) บริบท สถานการณ์ ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษา 2) มุมมองเพื่อการบริหารกิจการนักศึกษา 3) ทักษะเพื่อการบริหารงานกิจการนักศึกษา และ 4) สรุปประสบการณ์ การประยุกต์ใช้และการสร้างเครือข่ายเพื่อการบริหาร ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการที่เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของระยะเวลาทั้งหมด จะได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #MHESI.
ข่าวและถ่ายภาพ : นายอภิชัย ไทยเกื้อ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3790
E-mail : pr@mhesi.go.th
Facebook : @MHESIThailandth
Instagram : mhesi_thailand
Tiktok : mhesi_thailand
Twitter : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

Next Post

มทร.ธัญบุรี จัดเต็ม ‘มหกรรมวิจัยและนวัตกรรม’ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน 2023

Tue Aug 22 , 2023
  นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดเต็ม แสดงศักยภาพ กว่า 100 ผลงาน […]