โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เปิดคัดเข้าม.4 มีทุนให้เรียนฟรี240คน

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของรัฐ มีภารกิจในการพัฒนาต้นแบบและนําร่อง เกี่ยวกับการสรรหาและจัดการศึกษาสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนเหล่านี้มีจิตวิญญาณ และมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพ เป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น ชั้นนําของนานาประเทศ มีความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติ ตอบแทนแผ่นดินเกิดตามศักยภาพ ของตนเอง และมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่กําลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2562 เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จํานวน 240 คน 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2562 1.2 มีผลการเรียน ดังนี้ 

-ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ํากว่า 3.00

-ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ํากว่า 3.00 

-ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ํากว่า 3.00

-มีสัญชาติไทยและมีเลขประจําตัวประชาชน

-ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการพักในห้องพักของโรงเรียน

มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม

-มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และสนใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้านคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง

-สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจําได้และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการกําหนดในอนาคต 

ระยะเวลาการสมัคร 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2562 

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ นักเรียนทุกคนเป็นนักเรียนทุน ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาตลอด 3 ปี เป็นค่าหอพัก ค่าอาหาร รวมถึงได้รับชุดนักเรียน ชุดพละ และชุดนอน

ที่มาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม 73170

 โทร. 0 2826 7154-7, 0 2826 7159-60

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

วช.เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม- ทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ

Mon Aug 26 , 2019
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2)  เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ – […]

YouTube