“สวนสุนันทา” จับมือ “ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ฯ” สร้างโมเดลการศึกษาใหม่ มุ่งปั้นคนโลจิสติกส์สมรรถนะสูงสู่โลกธุรกิจยุคใหม่

“โลจิสติกส์ สวนสุนันทา” จับมือ “ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ฯ” สร้างโมเดลการศึกษาใหม่ มุ่งผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ด้านโลจิสติกส์ฯ ขานรับนโยบาย อว. ด้วยการจัดการศึกษาแบบ Higher Education Sandbox หนุนผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงด้านโลจิสติกส์ พร้อมทุนเรียนฟรี และฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม ทั้งนี้บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาจำนวน ๑๐ ทุน เป็นเงินจำนวน ๓,๓๙๓,๐๐๐ บาท ภายใต้โครงการห้องเรียนสวนสุนันทา รุ่นที่ ๒ และมอบเงินทุนสนับสนุนการผลิตสื่อหลักสูตรระยะสั้นด้านโลจิสติกส์ (การนำเข้า – ส่งออก) จำนวนเงินสนับสนุน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอีกด้วย

ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เผยว่า ในงานพิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ในครั้งนี้ วิทยาลัยฯ มีนโยบายในการสร้างโมเดลการศึกษา ร่วมกับ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ด้วยกลไก Higher Education Sandbox ในการผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงด้านโลจิสติกส์ พร้อมทุนเรียนฟรี และฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือในการผลิตหลักสูตรระยะสั้น สำหรับ นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ ตลอดจนพนักงานประจำการที่ต้องการ Re-skill Up-skill ในสายงานการนำเข้า – ส่งออก และโลจิสติกส์ ซึ่งจะเน้นการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ด้วยแอพพลิเคชั่นของ วิทยาลัยฯ ซึ่งจะสะดวกกับผู้เรียนที่สามารถเรียนตอนไหนก็ได้ตามที่ผู้เรียนสะดวก

“การร่วมมือครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงองค์ความรู้ของโลกยุคใหม่ โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเท่านั้น ซึ่งจะเป็นการเรียนออนไลน์ เรียนได้จากทุกที่ และตามเวลาที่สะดวก ผู้เรียนจะสามารถเลือกที่จะเรียนเพื่อความรู้เพียงอย่างเดียว หรือ จะเรียนเพื่อเก็บหน่วยกิตไปจนถึงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทก็ได้เช่นเดียวกัน” คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กล่าว

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ ในครั้งนี้เราออกแบบมาเพื่อรองรับคนรุ่นใหม่ที่ไม่ชอบทำงานเป็นลูกจ้างของใคร และอยากเป็นเจ้าของกิจการมากกว่า เราจึงคิดสร้าง Business Model ใหม่ที่ให้โอกาสคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเป็นเถ้าแก่น้อย หรือนักธุรกิจอิสระ ภายใต้การสนับสนุนของ LEO ซึ่งเราไม่ได้ให้พวกเขาเพียงแค่โอกาสในการสร้างธุรกิจร่วมกันกับ LEO แต่เราจะทำการคัดเลือกนักศึกษาในต่างจังหวัด ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ในสาขาธุรกิจโลจิสติกส์ มี Passion ที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ มาฟูมฟักและให้การศึกษาในระดับปริญญาตรี พร้อม ๆ กับการฝึกงานไปด้วยตลอดระยะเวลา 2 ปี 1 เทอมที่เรียน เพื่อให้พวกเขาเติบโตขึ้นมาเป็นสายพันธ์ุของคนรุ่นใหม่ในองค์กรที่มี DNA ของ LEO อย่างเต็มตัว และเปิดโอกาสให้พวกเขามาช่วยกันพัฒนาและขยายธุรกิจร่วมกับ LEO โดยมีเป้าหมายที่ทำให้โครงการนี้เป็นหนึ่งในหลายๆโครงการของ LEO ที่จะสามารถสร้าง New S-Curve ใหม่ให้กับธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอันป็นธุรกิจหลัก LEO ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมี Business Model ที่ตอบโจทย์ของคนรุ่นใหม่

“ในปี 2561 ที่ผ่านมา LEO ได้เริ่มโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ร่วมกับทางสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) และทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในการสร้างบุคลากรที่เป็น DNA ของบริษัทฯ ได้อย่างแท้จริงเป็นจำนวน 8 คน ด้วยเหตุนี้ ทางบริษัทฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์จากโครงการนี้ จึงได้ทำข้อตกลงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาต่อเนื่องเป็นโครงการที่ 2 โดยบริษัทฯมีความตั้งใจที่จะมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ 10 ทุน แต่หากว่ามีจำนวนนักศึกษาที่มีคุณภาพผ่านการคัดเลือกมากกว่า 10 คน บริษัทฯ ก็อาจที่จะพิจารณาเพิ่มจำนวนของทุนการศึกษาสำหรับโครงการนี้ได้” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ กล่าวในตอนท้าย

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความยินดีอย่างยิ่งกับการร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นมิติใหม่ของสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน โดยเฉพาะบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมานานกว่า 31 ปี ที่ให้ความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อีกทั้งยังให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาและสถานที่ฝึกงานพร้อมด้วยเบี้ยเลี้ยงให้กับนักศึกษาตลอดระยะเวลาโครงการ 2 ปี 1 เทอม การร่วมมือครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงองค์ความรู้ของโลกยุคใหม่ โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเท่านั้น ซึ่งจะเป็นการเรียนออนไลน์ เรียนได้จากทุกที่ และตามเวลาที่สะดวกผู้เรียนจะสามารถเลือกที่จะเรียนเพื่อความรู้เพียงอย่างเดียวหรือจะเรียนเพื่อเก็บหน่วยกิตไปจนถึงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ก็ได้เช่นเดียวกัน

“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การเรียนการสอนต้องเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้พัฒนาและขับเคลื่อนในการผลิตบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทย์ประเทศชาติ ด้วยการเปิดหลักสูตร Sandbox บูรณาการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับผู้ประกอบการเอกชน โดยเฉพาะหลักสูตรด้านโลจิสติกส์ พร้อมทั้งเปิดระบบธนาคารหน่วยกิตด้วย

ในแต่ละปีทางมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สามารถผลิตบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ทั้งการสอนภายในมหาวิทยาลัยฯ และสอนผ่านทางไกลกว่า 1,000-2,000 คนต่อปี ขณะเดียวกัน จากสถิติของบัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฯ พบว่า มีงานทำ 98% ส่วนอีก 2% จะเป็นบัณฑิตที่ประสงค์จะศึกษาต่อ และประกอบธุรกิจส่วนตัว จึงการันตีว่า เมื่อจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฯ จะมีงานทำ 100%” อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวในที่สุด

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า สวนสุนันทา ได้จัดการศึกษาแบบ Higher Education sandbox คือการจัดการศึกษาที่แตกต่างออกไปจากมาตรฐานการอุดมศึกษา เป็นการจัดทำหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์มาตรฐานของการพัฒนากำลังคนอย่างเร่งด่วนแบบมีคุณภาพ โดยภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ จะเข้ามามีบทบาทและมีความต้องการกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงและเชี่ยวชาญจริง ๆ มากขึ้นในหลากหลายสาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้เริ่มจัดการศึกษาแบบ sandbox ซึ่งจะเป็นมิติใหม่ของการจัดทำหลักสูตรและการพัฒนากำลังคน เพื่อเป็นผลผลิตสู่การพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป”

.

……………………

สโรชา บินอับดุลเลาะ /ถ่ายภาพ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th/

Next Post

คณบดีสหเวชศาสตร์ สวนสุนันทา เตือนอย่าแห่ตามกระแสปลูกกัญชา ต้องรู้จริงในการปลูกและข้อกฎหมาย

Wed Mar 30 , 2022
คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เตือนอย่าแห่ตามกระแสปลูกกัญชา ต้องรู้จริงในการปลูกและข้อกฎหมาย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมีหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์เปิดสอนในระดับปริญญาตรี […]