คณะบริหารธุรกิจ มจพ. วิทยาเขตระยอง รับสมัคร น.ศ. เข้าศึกษาต่อ ป.ตรี โควตาเรียนดี ปี’67

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตาเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) จำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่

1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

2. สาขาวิชาการบัญชี

3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4. สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

รายละเอียดดังนี้

คุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาผู้สมัคร
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ต้องกำลังศึกษา
อยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีการศึกษา 2566 และมีระดับผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย – GPAx) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

2. ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดวินัยนักศึกษาขั้นร้ายแรง ด้วยการให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา2566 ด้วยการให้ออก

การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ Download ระบียบการรับสมัครและสมัครออนไลน์ที่ www.admission.kmutnb.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
*เฉพาะผู้สมัครระดับปริญญาตรี 4 ปี จะต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS67 ของ ทปอ. ที่เว็บไซต์ http://mytcas.com ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. (แบบออนไลน์ (VDO Call) ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook fba.kmutnb.ac.th, website www.admission.kmutnb.ac.th หรือที่ กลุ่มงานรับเข้าศึกษา มจพ. โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1626, 1627

ขวัญฤทัย ข่าว

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

โควตาพิเศษ โลจิสติกส์ สวนสุนันทา เกรด 2.00 ขึ้นไป เรียน 3 ปี 1 เทอมฝึกงาน พร้อมฝึกงานต่างประเทศ

Tue Oct 3 , 2023
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบโควตาพิเศษ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 คุณสมบัติ ✅ เกรด 2.00 […]