รับสมัครทุนแรกเข้า ป.ตรี ไอทีลาดกระบัง 2567

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  ดังนี้

สาขาวิชา ประเภททุนและจำนวนทุนการศึกษาที่ปิดรับสมัคร

  1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
  3. สาขาวิชาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
ประเภททุน จำนวนทุน (ต่อปีการศึกษา)
ทุนนักเรียนที่มีคะแนนสอบเข้าดีเด่น 1
ทุนนักเรียนที่มีลงานนวัตกรรมดีเด่น 1
ทุนโควตาโครงการนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ 1

กำหนดการรับสมัคร

รายละเอียด กำหนดการ
ยื่นเอกสารการสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 26 พฤษภาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 6 มิถุนายน 2567
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา วันที่ 12 มิถุนายน 2567

 

 การสมัครขอรับทุนการศึกษา

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร โดยกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน และยื่นสมัครขอรับทุนที่ E-mail : atcharaphorn@it.kmitl.ac.th (โปรดระบุเรื่อง ขอสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 2567 พร้อมชื่อ-สกุล ผู้สมัครขอรับทุน)

หลักฐานการสมัครขอรับทุน

  • ใบสมัครที่มีข้อมูลสมบูรณ์พร้อมรูปถ่ายสี จำนวน 1 ใบ (ขนาด 2.5 x 3 ซม.)
  • สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ ปพ.1) หรือใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษา/ใบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารประกอบการสมัครไม่ตรงกัน)
  • หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาของผู้สมัคร
  • ผลงานหรือรางวัลที่ได้รับตามระบุไว้ในแต่ละประเภททุนการศึกษา

** ให้ผู้สมัครแนบผลงาน หรือรางวัลที่ได้รับ ตามประเภททุนที่ตนเองสมัครมาพร้อมกับเอกสารการสมัคร เพื่อใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติการขอรับทุนการศึกษา **

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 723 4942 หรือ 086 904 1119 (คุณอัจฉราภรณ์ เดือนกลาง)

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

 

Next Post

แฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์ บางกะปิ จัดกินเจครั้งใหญ่“กิน ไหว้ อิ่มบุญ” เชิญเทพมาให้สักการะ-คัดสรรอาหารเจให้เลือกหลากหลายเมนู

Tue Oct 10 , 2023
  แฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์ จัดเทศกาลกินเจ “กิน ไหว้ อิ่มบุญ ครั้งที่ 6” สืบสานประเพณีถือศีล กินผัก […]