ธนาคารกสิกรไทยเปิดให้ทุนพนักงานและบุคคลทั่วไป เรียนต่อปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ

ธนาคารกสิกรไทยเปิดรับสมัครพนักงานและบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ ประจำปี 2565 จำนวน 8 ทุน โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆดังนี้

1.ทุนการศึกษา ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประเทศที่กำหนด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส สมาพันธรัฐสวิส ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสิงคโปร์

สาขาวิชาที่กำหนด ได้แก่ บริหารธุรกิจ (MBA) / การเงิน (Finance) / วิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering) / ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) / บริหารความเสี่ยง (Risk Management) / คณิตศาสตร์ (Mathematics) / สถิติเทคโนโลยีการเงิน (Financial Technology – Fintech Statistics) / และสาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น) (Business Analytics (USA only))

รวมทั้งหลักสูตรและหรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการเงินการธนาคารทั้งในปัจจุบันและอนาคต อาทิ เช่น หลักสูตรผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) / การจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management) / ความยั่งยืน (Sustainability) / ทรัพยากรบุคคล (Human Resource) เป็นต้น

2.ทุนการศึกษา ณ สถาบันการศึกษาในประเทศ ได้แก่ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิชาที่กำหนด ได้แก่ บริหารธุรกิจ (MBA) วิศวกรรมการเงิน (MFE) การเงิน (MSF, MIF) และการตลาด (MIM)

คุณสมบัติผู้สมัครสอบชิงทุน สำหรับผู้สมัครสาขาวิชา Business Analytics ต้องมีอายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ และสำหรับผู้สมัครสาขาอื่น ๆ ต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยผู้สมัครทุนการศึกษาต่างประเทศต้องมีผลสอบด้านภาษา และผลการสอบ GMAT หรือ GRE ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดและนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

เงื่อนไขในการรับทุน KBank Annual Scholarship 
1. ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินอุดหนุน สิทธิ และประโยชน์ตามที่หลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

2. กรณีที่ผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคารกสิกรไทย หรือบริษัทของธนาคารกสิกรไทย จะได้รับเงินเดือน เงินได้ต่างๆระหว่างศึกษาและนับอายุงานต่อเนื่อง

3. การดำเนินการ หรือ การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับการเตรียมตัวศึกษาต่อ หรือขณะที่กำลังศึกษาของผู้ได้รับทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร มิฉะนั้นธนาคารจะยกเลิกการให้ทุนแก่บุคคลนั้น

4. ผู้ได้รับทุนจะต้องศึกษาให้ครบทุกวิชาตามหลักสูตรปริญญาโทภายในระยะเวลาที่สถาบันฯกำหนดไว้

5. ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานกับธนาคารกสิกรไทย ซึ่งได้รับการบรรจุตามที่ธนาคารเห็นสมควร

6. ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องหาบุคคลมาทำสัญญาค้ำประกันและทำสัญญาการรับทุนซึ่งมีข้อความสำคัญตอนหนึ่งว่า “หลังจากจบการศึกษา ฝึกงาน หรือดูงานแล้ว ผู้ได้รับทุนจะต้องทำงานกับธนาคาร หรือบริษัทของธนาคารกสิกรไทย ต่อไปอีกไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษา ฝึกงาน หรือดูงานในระหว่างการรับทุน และหากอยู่ปฏิบัติงานไม่ครบกำหนดเวลาดังกล่าวจะต้องชดใช้เงินที่ธนาคารได้จ่ายไปทั้งหมดเกี่ยวกับการศึกษารวมกับค่าปรับอีก 1 เท่า”

7. ระหว่างที่ศึกษาอยู่ผู้ได้รับทุนจะต้องไม่ติดต่อหรือใช้ความพยายามใดๆที่จะศึกษาหรือขอรับทุน เพื่อศึกษาสาขาวิชาอื่นอีก หรือศึกษาระดับสูงกว่าทุนที่ได้รับไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือทำงานอื่นไม่ว่าจะได้รับค่าจ้าง หรือไม่ก็ตาม ผู้ได้รับทุนจะต้องศึกษาให้สำเร็จโดยเร็วและกลับมาปฏิบัติงานทันที่เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว 

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัคร ตามแบบฟอร์มนี้ https://forms.office.com/r/7J64Fqbvh8
ภายในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพพนักงาน(งานทุนการศึกษา)
โทร. 0 2470 1695 หรือ 0 2470 5915 หรือ KBankScholarship@kasikornbank.com

** ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ Cognitive Test & Personality Test ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ผ่านทาง E-mail address ที่ท่านให้รายละเอียดในการสมัครทุนการศึกษา **

 

Next Post

กสศ. เปิดให้ทุนนักศึกษาสายอาชีพ โดยไม่มีข้อผูกมัด เรียนฟรีตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก

Wed Mar 23 , 2022
โอกาสสำหรับเด็กอาชีวะ และนักศึกษาสายอาชีพที่ต้องการเรียนต่อถึงปริญญาเอกเริ่มแล้ว กับการรับสมัครนักศึกษาทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ รุ่นที่ 4 ทุนแรกในประเทศไทย ที่สร้างโอกาสเปลี่ยนชีวิตให้ผู้เรียนสายอาชีพได้ก้าวตามฝันการเรียนในระดับปริญญา เพื่อเป็นแนวหน้าและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป . รับสมัคร […]