สาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี มอบประกาศนียบัตร ส่งเสริม ‘นวัตกร’ สร้างนวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดี และมีนิทรรศการนำเสนอผลงานโครงงานในรายวิชานวัตกรรม และ STEAM Design Project ของนักเรียนร่วมด้วย ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

รศ.ดร.สมหมาย กล่าวว่า โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี จัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยเน้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาและภาษาต่างประเทศ ซึ่งจัดให้มีสิ่งแวดล้อมที่สามารถเอื้ออำนวยต่อนักเรียน ทำให้เกิดการเรียนรู้ มุ่งส่งเสริมทักษะและความสนใจตามความถนัดของนักเรียน ผลักดันให้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมที่จะออกไปใช้ชีวิตในสังคม ประกอบกับช่วงวัยประถมศึกษาและมัธยมศึกษานั้น เป็นการวางพื้นฐานที่สำคัญของชีวิต การเรียนรู้ในโรงเรียนจึงไม่ใช่เป้าหมายเพียงเพื่อให้ได้ความรู้เท่านั้น แต่จะต้องเรียนรู้อย่างรอบด้าน เพื่อให้มีการพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและด้านสุนทรียะ ในการจัดการเรียนการสอน เราได้พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการศาสตร์ทั้ง 5 คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และคณิตศาสตร์ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ทำให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะเป็นนวัตกรที่สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และสามารถนำความรู้ไปแก้ไขปัญหาได้ โดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จที่เกิดขึ้นของตนเองและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ โดยเฉพาะความเป็นนวัตกร รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไปตามความถนัดและความสนใจ

ด้าน นายนิติ วิทยาวิโรจน์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า ในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับประกาศนียบัตร จำนวน 69 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 29 คน รวมทั้งหมด 98 คน และมีผลงานของนักเรียนที่มาร่วมจัดแสดงและนำเสนอกว่า 23 ชิ้นงาน ที่นับว่าเป็นการวางรากฐานนักเรียน ก้าวสู่การเป็นนวัตกรที่สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศต่อไปได้ และขอชื่นชมกับทุกความสำเร็จ และทุกความสามารถที่เกิดขึ้นของนักเรียนทุกคนในครั้งนี้.

.

.

.

.

Next Post

เปิดรับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (IAESTE Thailand)

Tue Jun 6 , 2023
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (IAESTE Thailand) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป – ระดับปริญญาโท […]