ETDA เปิดรับสมัคร “EDC Trainer Season 3” ปั้นเทรนเนอร์ดิจิทัลทั่วประเทศพร้อมกระจายความรู้สู่คนไทย ไม่ตกเป็นเหยื่อออนไลน์ จบหลักสูตรได้รับใบเซอร์

 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินหน้าโครงการ  “ETDA Digital Citizen Trainer หรือ EDC Trainer” ต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “ส่งต่อความรู้ สู่สังคมดิจิทัล” โดย EDC Trainer Season 3 ในปีนี้ ได้ชวนพาร์ทเนอร์ บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (Dek-D) เพื่อร่วมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีแพชชัน พร้อมเรียนรู้เข้าร่วมเวิร์คช็อปทักษะดิจิทัลเพื่อปั้น “เทรนเนอร์ดิจิทัลมืออาชีพ” รอบนี้เปิดอบรมถึง 500 คน เพื่อพัฒนาทักษะคนไทยให้เป็นกำลังสำคัญในการส่งต่อความรู้ไปยังกลุ่มเยาวชน และคนทุกวัย ให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตแบบสร้างสรรค์ รู้เท่าทันความทันสมัยของเทคโนโลยีเพื่อใช้ให้เป็นมากกว่าที่เคย และพร้อมส่งต่อไอเดียการใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง เพิ่มโอกาสของการมีส่วนร่วมปูความรู้ของคนไทย ที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในระยะยาวของประเทศ โดย EDC Trainer ปีนี้เน้นกระจายไปลงภูมิภาค อบรมแบบออนไซต์ เข้าถึงกลุ่มนักศึกษา ครู ที่สนใจ ซึ่ง ETDA ได้ทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ทั้งในระดับสถาบันการศึกษา และเครือข่ายสมาคม พร้อมตั้งเป้าปี 2567 จะมี EDC Trainer สะสมไม่น้อยกว่า 750 คน ที่พร้อมกระจายทั่วประเทศ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึง 31 มีนาคม 2567

                  ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อํานวยการ ETDA เปิดเผยว่า พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของคนไทยในปัจจุบันจะเห็นว่าได้เชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์เกือบทุกช่องทาง คนไทยส่วนใหญ่ก็สามารถเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีได้เร็วขึ้น ด้วยความสะดวกทางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางให้ผู้ไม่ประสงค์ดีใช้ในการหาประโยชน์ได้ง่ายมากขึ้น ทั้งการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การหลอกลวงผ่านโซเชียลมีเดีย ซึ่งต้องยอมรับว่า ยังมีคนไทยอีกจำนวนมากที่ยังรู้ไม่เท่าทันภัยในรูปแบบต่างๆ ทำให้ ETDA เองที่เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยใช้เทคโนโลยีสำหรับการทำธุรกรรมทางออนไลน์ได้อย่างเชื่อมั่น และปลอดภัย จึงมองว่าสิ่งที่ต้องส่งเสริมแบบคู่ขนานในมุมของการใช้งาน คือ การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของคนไทยให้สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน และสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญในการวัดความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลระดับโลก หรือ WDCR (World Digital Competitiveness Ranking) ที่จัดทำโดยสถาบัน IMD ที่มีดัชนีวัดในมิติความรู้ (Knowledge) เกี่ยวกับ Digital Skills หรือทักษะดิจิทัลของคนในประเทศ ทำให้การที่คนไทยจะมีความรู้พื้นฐานในเรื่องดิจิทัลจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยในการต่อยอดความรู้ และทักษะต่อไปในอนาคต

                  ETDA จึงได้เร่งขยายการดำเนินงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ เดินหน้ายกระดับทักษะคนดิจิทัลสู่แรงงานดิจิทัลที่รู้เท่าทัน (Digital Workforce & Literacy) ผ่านหลักสูตร ETDA Digital Citizen หรือ EDC  ที่เป็นโครงการในการส่งต่อความรู้ในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทันภัยออนไลน์ที่ประกอบไปด้วย 5 โมดูล หัวใจสำคัญสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่คนไทยทุกคนควรรู้ ที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมอบรมผ่านหลักสูตรทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ทั่วประเทศแล้วกว่า 46,205 คน โดยกลไกหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การพัฒนาให้เกิดเทรนเนอร์ที่จะเป็นผู้แทนนำความรู้จากหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม ซึ่ง ETDA ได้ทยอยพัฒนาเทรนเนอร์ไปแล้วถึง 968 คน ที่มาจากหลายอาชีพและหลายเจเนอเรชัน (Generation) ผ่านพาร์ทเนอร์ในหลายๆ กลุ่มทั้งรัฐและเอกชน โดยปีนี้ ETDA ได้ร่วมกับพาร์ทเนอร์นั่นคือ Dek-D เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นผ่านโครงการ EDC Trainer Season 3 เพื่อมุ่งปั้น “เทรนเนอร์ดิจิทัลมืออาชีพ” โดยจุดเด่นของปีนี้ คือ การขยายจำนวนเทรนเนอร์ที่ปีนี้เปิดรับสมัครถึง 500 คน โดยแบ่งเป็นรอบๆ พร้อมขยายกลุ่มเป้าหมายทั้งในกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักศึกษาที่เห็นถึงโอกาสของโครงการนี้ในการนำไปต่อยอดในสายอาชีพ และยังเป็นปีแรกที่ทีมงานจะลงไปอบรมกับเทรนเนอร์โดยตรงในจังหวัดต่างๆ

                 การเปิดรับสมัคร EDC Trainer Season 3 ในครั้งนี้ นอกจาก Dek-D แล้ว ETDA ยังจะร่วมกับพาร์ทเนอร์ในระดับสถาบันการศึกษา และเครือข่ายสมาคม โดยได้เปิดรับสมัครทางออนไลน์ และวิทยากรจะมีการลงพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ เพื่ออบรมพร้อม Workshop แบบออนไซต์ จำนวน 4 รอบ ได้แก่ กรุงเทพฯ (เปิดสอน 2 รอบ) ขอนแก่น (เปิดสอน 1 รอบ) และเชียงใหม่ (เปิดสอน 1 รอบ) เพื่อความใกล้ชิดกับกลุ่มเทรนเนอร์ได้มากขึ้น  ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับเกียรติบัตรและได้เป็น Digital Citizen Trainer ในสังกัด  ETDA รวมทั้งได้รับสิทธิ์เข้าถึงคลังความรู้และสื่อการสอนจาก ETDA พร้อมทั้งได้เข้าร่วมคอมมูนิตี้เพื่อแชร์ข้อมูลและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับ EDC Trainer คนอื่นๆ และเติมเต็มความรู้เทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล

พร้อมกันนี้ ปีนี้ยังมีความพิเศษเพิ่มมากขึ้น โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการ EDC Trainer Season 3 นี้ ยังมีโอกาสได้เรียนรู้โจทย์เชิงลึกสำหรับการเตรียมตัวเข้าสู่แคมเปญสำคัญประจำปี คือ EDC Pitching Season 2 ที่เป็นการแข่งขันเพื่อชิงรางวัลในการสร้างสรรค์ออกแบบสื่อหรือกิจกรรมที่จะสามารถต่อยอดไปสู่การใช้งานได้จริง

               สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ EDC Trainer Season 3 สมัครได้แล้ว โดยจะต้องมีคุณสมบัติสำคัญ คือ อายุไม่เกิน 55 ปี ไม่จำกัดอาชีพ มีใจรักในการสอน มีเวลาให้กับโครงการตามระยะเวลาที่โครงการกำหนดในแผนงาน โดยเมื่อสมัครผ่านออนไลน์แล้ว จะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก ก่อนประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม ซึ่งก่อนเข้าสู่กระบวนการอบรมทุกคนจะต้องผ่านการเรียนหลักสูตร EDC เบื้องต้นทางออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ทุกกระบวนการไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครร่วมโครงการได้เลยตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dek-d.com/activity/63794/  และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ “EDC Trainer” LINE : @edctrainer หรือ E-mail : event@dek-d.com

 

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

ม.รังสิต พัฒนาคนรุ่นใหม่สู่นักปฏิบัติการทางสังคมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ (Young Leaders for Health)

Tue Feb 20 , 2024
  มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่สู่นักปฏิบัติการทางสังคมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ (Young Leaders for Health) มุ่งบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพในการทำงานด้านการพัฒนาสังคม โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) […]