Google Scholar January 2020 จัดอันดับ ‘จุฬาฯ’ ยังที่1ประเทศ ‘สวนสุนันทา’ยืน1ราชภัฏ ‘มทร.ธัญบุรี’ที่1ราชมงคล ‘ม.รังสิต’ เบอร์1เอกชน

Google Scholar January 2020 version 9.1 BETA ประกาศผลการจัดอันดับ “จุฬาฯ” ยังอยู่ที่1ประเทศ ‘สวนสุนันทา’ ยืนหยัดผู้นำราชภัฏ “มทร.ธัญบุรี” รั้งที่1ราชมงคล ด้าน “ม.รังสิต” ยังคงเบอร์ 1 มหาวิทยาลัยเอกชน

TRANSPARENT RANKING: Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles Ninth Edition (January 2020 version 9.1 BETA!!)

ทั้งนี้ข้อมูลนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบกันต่อไป

การประกาศผลการจัดอันดับนี้เป็นการแสดงผลในส่วนของมหาวิทยาลัยที่มีการ citations ใน google scholar สูงที่สุด ตรวจสอบได้ที่ http://www.webometrics.info/en/transparent

จุฬาฯที่ 1 ของประเทศ โดยมีอันดับ 1-10 ดังนี้

1.Chulalongkorn University
2.Mahidol University
3.Kasetsart Universiy
4.Chiang Mai University
5.Khon Kaen University
6.Thammasat University
7.King Mongkut’s University of Technology Thonburi
8.Prince of Songkla University
9.Asian Institute of Technology
10.King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

สวนสุนันทา อันดับดีขึ้น และครองอันดับ 1 ราชภัฏเช่นเดิม
ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ “สวนสุนันทา” ยังครองอันดับ 1 ไว้ได้อย่างมั่นคง อยู่ในอันดับที่ 19 ของประเทศ

ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฎอื่น ๆ ที่ติดอันดับมีดังนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อันดับที่ 21

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม อันดับที่ 25

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อันดับที่ 27

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ อันดับที่ 31

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อันดับที่ 33

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี อันดับที่ 35

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต อันดับที่ 38

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครองที่1กลุ่มราชมงคล

โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ก้าวขึ้นมาอยู่ในอันดับ ที่ 15 ของประเทศ ดีขึ้นกว่าครั้งที่แล้วซึ่งอยู่ที่อันดับ 16

ส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ติดอันดับที่ 26 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อันดับที่ 28 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยู่อันดับที่ 39

มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ 1 มหาวิทยาลัยเอกชน
ส่วนสถาบันเอกชน “มหาวิทยาลัยรังสิต” ครองอันดับ 1 อยู่ในอันดับ 13 ของประเทศ โดยมีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ตามมาเป็นที่ 2 ของกลุ่มนี้ อยู่อันดับที่ 23 ของประเทศ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม อยู่ที่ 3  ติดอันดับที่ 36 ของประเทศ

ที่มาของการจัดอันดับ
การจัดอันดับจะพิจารณาจากการ Citation งานวิจัย ที่อยู่ใน Google Scholar ซึ่งหลาย ๆ มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบอออนไลน์มากขึ้น

สำหรับ Google Scholar นั้นเป็นอีกบริการหนึ่งของ Google ที่จะให้บริการในการสืบค้นงานเขียน และสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีความต้องการในการสืบค้นงานวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นจากงานวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือ
บทความในวารสารวิชาการต่างๆ โดยผู้สืบค้นนั้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ เหล่านั้นออกมาได้ อาทิ บทความวิชาการ บทคัดย่อ วิทยานิพนธ์ ฯลฯ

หมายเหตุ:การจัดอันดับผลรวม 4 ด้าน โดย Webometrics ของ January 2020 ยังไม่ประกาศ โดยมีเกณฑ์การจัดอันดับประกอบไปด้วย 4 ตัวชี้วัด
1.presence คือจำนวนเว็บเพจทั้งหมดที่อยู่ภายใต้โดเมนหลักของมหาวิทยาลัย 5%
2.visibility (impact) คือจำนวนการเชื่อมโยงจากลิงค์ภายนอก (subnet) ที่เข้าสู่เว็บเพจมหาวิทยาลัย 50%
3.openness คือ จำนวนการ citations ผลงานวิจัย ของผู้วิจัยที่มีข้อมูลอยู่ในฐาน Google Scholar 10% (อันดับที่นำเสนอครั้งนี้)
4. excellence คือ จำนวน papers และการ cited papers ที่อยู่ในฐานข้อมูล scimago 35%

………………….

ผลการจัดอันดับ July 2019

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ สวนสุนันทาดำเนินการจัดสอบซ่อมรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562

Sat Jan 25 , 2020
บรรยากาศสอบซ่อมวันสุดท้าย วันที่ 25 มกราคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ดำเนินการจัดสอบซ่อมรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีกำหนดการสอบซ่อมระหว่างวันที่ […]

YouTube