สสวท. รับสมัครผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับนักเรียน ชิงทุนการศึกษาประจำปี 2567

สสวท. ประกาศรับสมัครผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับนักเรียน ประจำปี 2567 (GLOBE Student Research Competition (GLOBE SRC) 2024) ซึ่งผลงานวิจัยจะต้องมีการใช้หลักวิธีดำเนินการตรวจวัดของโครงการ GLOBE (GLOBE Protocols) และมีการส่งข้อมูล (GLOBE Data Entry) เข้าเว็บไซต์โครงการ GLOBE (www.globe.gov) หรือผ่านทาง GLOBE Observer Application

รายละเอียดการเข้าร่วมการประกวดฯ สมารถดาวน์โหลดคู่มือการประกวด แบบฟอร์มใบสมัคร และหนังสือยินยอมให้ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประกวด GLOBE SRC2024 ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1h0wxqAO452VQ2U7Ap9sINRfZX8JvO9OX?usp=sharing

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

  1. คณะผู้วิจัยประกอบด้วย- นักเรียนจํานวน 2-3 คน ซึ่งกําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6- ครูที่ปรึกษางานวิจัย 1 – 2 คนต่อ 1 งานวิจัย โดยครูที่ปรึกษางานวิจัยและนักเรียนจะต้องสังกัดในโรงเรียนเดียวกัน
  2. โรงเรียนสามารถส่งงานวิจัยเข้าร่วมการคัดเลือกได้ระดับชั้นละ 1 งานวิจัย โดยแบ่งเป็น 3 ระดับดังนี้ – ระดับประถมศึกษา- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. หนังสือนำส่งจากโรงเรียน จำนวน 1 ฉบับ โดยหนังสือนำส่งผลงานวิจัย เรียน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งลงนามหนังสือโดยผู้อำนวยการโรงเรียน
  2. ใบสมัคร (กรอกรายละเอียดข้อมูล หน้าที่ 11 ของคู่มือการประกวดฯ และลงนามโดยผู้อำนวยการ หรือรองผู้อำนวยการโรงเรียน จากนั้นสแกน หรือ จัดทำในรูปแบบไฟล์ PDF) พร้อมสมัครผ่าน Google Form (Scan สมัครได้ในคู่มือการประกวดฯ)
  3. รายงานวิจัยแบบสรุป ความยาวไม่เกิน 11 หน้า (ตามรูปแบบการเขียนรายงานวิจัย หน้า 6 – 8 ของคู่มือการประกวดฯ) ส่งไฟล์ในรูปแบบ Microsoft Word และ PDF
  4. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ความยาวไม่เกิน 50 หน้า (ตามรูปแบบการเขียนรายงานวิจัย หน้า 9 ของคู่มือการประกวดฯ) ส่งไฟล์ในรูปแบบ Microsoft Word และ PDF
  5. Power Point นำเสนอผลงานวิจัย ส่งไฟล์ในรูปแบบ Power Point และ PDF
  6. วีดิทัศน์นำเสนอผลงานวิจัย ซึ่งสามารถจัดทำโดยใช้โปรแกรม หรือแอพลิเคชันในการนำเสนอผลงาน เช่น ZOOM Application ซึ่งวีดิทัศน์จะต้องแสดงภาพผู้นำเสนอพร้อม Power Point ตลอดระยะเวลาการนำเสนอ มีความยาวของการนำเสนอไม่เกิน 6 นาที จัดทำ File ในรูปแบบ mp4 เท่านั้น***วีดิทัศน์เป็นการนำเสนอในรูปแบบวิชาการและไม่ต้องใส่เพลงประกอบหรือเสียงประกอบ เนื่องจากอาจจะติดลิขสิทธิ์ และไม่สามารถนำไปเผยแพร่ได้***
  7. โปสเตอร์ผลงานวิจัย โดยส่งไฟล์ที่จัดทำโปสเตอร์ผลงานวิจัย (ตามรูปแบบการจัดทำโปสเตอร์ หน้า 9 – 10 ของคู่มือการประกวดฯ) ขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร x 120 เซนติเมตร แนวตั้ง ส่งเป็นไฟล์ PDF
  8. หนังสือยินยอมให้ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Consent form) ของคณะผู้วิจัยประกอบด้วย นักเรียนและครูที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อให้นักเรียนและครูที่ปรึกษายินยอมและอนุญาตให้ สสวท. เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมการประกวดฯ ผลงานวิจัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา และการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องการประกวดฯ รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักเรียน และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สสวท. ต่อไป

หมายเหตุ โดยตั้งชื่อ File ตามลำดับตัวเลขที่กำหนด (ลำดับที่ 1 – 8) เช่น 1.หนังสือนำส่งโรงเรียนโกลบไทยแลนด์

การส่งผลงาน

     – ส่ง File เอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดมาที่ Email: globesrc@proj.ipst.ac.th ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 

– โปรดระบุรายละเอียดในอีเมล์ประกอบด้วย ชื่อโรงเรียน ชื่องานวิจัย และระดับชั้นที่สมัครเข้าร่วม การประกวดฯ อย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูล และประสานงาน

การรับสมัครทาง Online

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คู่มือการประกวด

Next Post

โดรนแปรอักษร จัดอบรมพร้อมแสดงโชว์ในงาน "สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 241 ปี จังหวัดศรีสะเกษ"

Mon Nov 20 , 2023
  นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ เผยว่า ทางสมาคมฯ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา […]