องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานการยกระดับคุณภาพการศึกษา

 

(4 มี.ค.) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย 6 คณะ 8 วิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัยให้การต้อนรับ ซึ่งแต่ละคณะและวิทยาลัยล้วนมีอัตลักษณ์และความโดดเด่นแตกต่างกัน โดยเฉพาะคณะครุศาสตร์ซึ่งถือได้ว่าเป็นอัตลักษณ์โดดเด่นของมหาวิทยาลัย ที่บัณฑิตครุศาสตร์มีงานทำตามสาขาวิชาชีพ 100 % และในส่วนของคณะอื่นๆได้มีการวิเคราะห์ศักยภาพและแนวโน้มอนาคตเพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรรองรับการเปลี่ยนแปลงให้แก่นักศึกษา ตลอดจนยกระดับองค์ความรู้สมัยใหม่ หรือ new skills แก่ผู้สอนให้ทันต่อสภาวการณ์ และพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในการ reskills และ Upskills เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทุกคณะเพื่อขยายพื้นที่การเรียนรู้ และการผลิตบัณฑิตร่วมกับภาคเอกชนและองค์กรมาตรฐานอาชีพต่างๆเพื่อเสริมหนุนการมีงานทำของนักศึกษาระหว่างเรียนและหลังจบการศึกษา

ในบ่ายวันเดียวกัน ได้รับฟังแผนดำเนินการโครงการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ที่เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศพร้อมใจดำเนินการเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้นำนักศึกษาได้เข้าพบเป็นการส่วนตัวเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและรับฟังเสียงสะท้อนด้านงานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ก่อนเดินทางกลับอีกด้วย

.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศน
ปกรณ์ www.ssru.ac.th

Next Post

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวต้อนรับ พร้อมให้โอวาทในงานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

Sun Mar 6 , 2022
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวต้อนรับ พร้อมให้โอวาทในงานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. […]