รองศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร  บุคคลสำคัญของโลก”

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับรางวัล  “หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร  บุคคลสำคัญของโลก”  รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ซึ่งจัดโดยมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ครั้งที่ 35  เมื่อวันพุธที่  18  ตุลาคม  2566  ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์  ซอยอารีย์สัมพันธ์  โดยได้รับเกียรติจาก นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในงานฯ พร้อมมอบรางวัล ประเภท อาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรมมีผลงานดีเด่น ในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

จากความขยันหมั่นเพียร ใฝ่เรียนรู้ เสียสละ และอุทิศตนทำงานในฐานะอาจารย์ผู้สอน รองศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และในตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง ปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้กับนักศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพ ส่งเสริมให้มีจิตสำนึกด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมคู่กับการทำกิจกรรม พัฒนาตนเองและการบำเพ็ญประโยชน์ โดยจัดให้มีสมุดบันทึกกิจกรรมประจำตัวนักศึกษา จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ และเป็นแบบอย่างในการทำความดี ปลูกจิตสำนึกให้เป็นสังคมคุณภาพ

โครงการวิศวกรสังคมเป็นโครงการพัฒนานักศึกษาโดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นห้องเรียน ใช้การวิเคราะห์เชิงเหตุผลอย่างเป็นระบบ สร้างสรรค์เครื่องมือให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน สร้างจิตอาสาพัฒนาชุมชน พัฒนาทักษะ ด้านสังคมเพื่อปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชน ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นผู้นำ และเทคโนโลยี มีเจตคติที่ดีนำไปสู่การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากล สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืนตลอดไป

สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล รศ.ดร.ปนัดดา ยิมสกุล ครุศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ ๑ จากโครงการคุรุฑายาท มุ่งมั่น สร้างครูวิชาชีพเพื่อ พัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืน บูรณาการองค์ความรู้จากการศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิทยาการจัดการและการอุดมศึกษา

 

 

สำหรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร  บุคคลสำคัญของโลก”  เป็นรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม  อีกทั้งเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี และเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่หม่อมงามจิตต์ฯ โดยมีหน่วยราชการต่างๆ  และองค์การสาธารณกุศล  จำนวนมาก  อาทิ  กรุงเทพมหานคร  กระทรวงมหาดไทย  กรมประชาสัมพันธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ  ฯลฯ  มีผู้ได้รับการคัดเลือกประเภทต่าง ๆ ทั่วประเทศ  รวม 133 คน  และมีรายละเอียดการคัดเลือก  ดังนี้

1.  ประเภท  ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนส่วนภูมิภาคและประธานคณะกรรมการอุปการะ เยาวชนประจำจังหวัด (ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด) จำนวน 11 คน โดยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ  เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์  เป็นผู้คัดเลือก
2.  ประเภท ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม จำนวน 58 คน กล่าวคือ
–  ตำรวจจราจร  จำนวน 10 นาย  (คัดเลือกจาก  3,200  นาย)
–  พนักงานกวาดถนน จำนวน 6 คน (คัดเลือกจาก 50 เขต จำนวน 10,000  คน)
–  พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
จำนวน 10 คน (คัดเลือกจาก  8  เขต  จำนวน  5,465  คน)
–  พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)  จำนวน 8 คน
(คัดเลือกจาก 1,000  คน)
–  ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จำนวน 10 คน  (คัดเลือก อปพร. 5 คน จาก จำนวน  6 แสนคน  และ คัดเลือก ERT 5 คน จาก จำนวน 237 คน)
–  พลเมืองดี   จำนวน 7 คน  (คัดเลือกจากประชาชนทั่วไป)
– จิตอาสาดีเด่น  จำนวน 7 คน  (คัดเลือกจากประชาชนทั่วไป)
สำหรับประเภท พลเมืองดี และ จิตอาสาดีเด่น สถานีวิทยุ สวพ.FM91 และมูลนิธิฯเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก
3. ประเภท อาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรมมีผลงานดีเด่น ในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 7 คน จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  ด้วยความร่วมมือของ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทยฯ  ในการคัดเลือก
4. ประเภท ครู หรือ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบดูแลการศึกษาของเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ ด้วยเมตตาจิตที่คู่ควรแก่การยกย่อง จาก 31 จังหวัด จำนวน 35 คน  โดยในต่างจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้พิจารณา คัดเลือก สำหรับในกรุงเทพฯ หน่วยงานต้นสังกัด และมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก
5. ประเภท คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 8 คน จากหน่วยงานทั้ง ภาครัฐ และเอกชน  ทั่วประเทศ  คัดเลือกเสนอมา  274  คน
6. ประเภท หมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น จำนวน 12  หมู่บ้าน  (คัดเลือกจากหมู่บ้านทั่วประเทศ 21 หมู่บ้าน) และผู้นำหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น จำนวน 2 คน มีประธานมูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท  เป็นประธานคัดเลือก

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

หมอหัวใจ ที่รักษาด้วยหัวใจ นายแพทย์เคย์ เผ่าภูรี ศิษย์เก่าแพทย์ ม.รังสิต

Wed Nov 8 , 2023
  “ตอนที่ผมใกล้เรียนจบผมก็เริ่มมองเห็นตัวเองว่าอายุรแพทย์โรคหัวใจคือ สิ่งที่ผมน่าจะทำได้ดี และเมื่อเรียนจบอายุรแพทย์เรียบร้อยแล้วก็พบว่า ถ้าเราอยู่ในโรงพยาบาลราชวิถีเราก็จะสามารถช่วยคนไข้ที่มารักษาต่อปีเป็นจำนวนกว่าหมื่นคนได้มากขึ้น” ถ้อยคำนี้เป็นความตั้งใจของนักศึกษาแพทย์คนหนึ่ง สู่การเป็นอาจารย์แพทย์ในวันนี้ “หมอเคย์” หรือ นายแพทย์เคย์ […]