เปิดชิงทุน”ค้นพบนักบินอวกาศไทย”เข้าเรียนหลักสูตรการสำรวจอวกาศที่สหรัฐอเมริกา

เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อชิงทุนของรัฐบาลไทย ในโครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทยปี 3 (Discover Thailand’s Astronaut Scholarship Program EP.3) เข้าเรียนหลักสูตรการสำรวจอวกาศเบื้องต้นที่ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐฯ เมืองฮันต์สวิลล์ รัฐอลาบามา สหรัฐอเมริกา

รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทยถูกก่อตั้งขึ้นโดยคำแนะนำของผู้แทนศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยหลังจากนิทรรศการอวกาศนาซาที่จัดขึ้นในประเทศไทยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในปี พ.ศ.2557 – พ.ศ.2558

ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกาและศูนย์ข้อมูลนาซาจึงอนุมัติแนวทางการจัดตั้งทุนการศึกษาและได้รับความช่วยเหลือในการดำเนินการเป็นครั้งแรกด้วยงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทย โดยการบริหารงานของบริษัท ซิกเนเจอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารงานให้แก่ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐและศูนย์ข้อมูลนาซาประจำประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของทุนการศึกษานี้ เพื่อรณรงค์ให้วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ การสร้างประดิษฐ์กรรมในไทยมีความเข้มแข็งมากขึ้นและกลายเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตประจำวันของคนไทย เฉกเช่นเดียวกับวัฒนธรรมด้านการทำอาหารและกิจกรรมบันเทิง

คุณสมบัติของผู้เข้าสอบ
-สัญชาติไทย

-อายุระหว่าง 13-19 ปี ในวันสอบ (3 พฤศจิกายน 2562)

สิ่งที่ต้องเตรียมไปในวันสอบ

-ดินสอ 2B

-ยางลบ

-บัตรประชาชน บัตรนักเรียน นักศึกษา หรือหนังสือเดินทาง

รูปแบบการคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา

การสอบคัดเลือกจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 เป็นการสอบวัดความถนัดด้านอวกาศ (SCAT – Space Camp Aptitude Test) ข้อสอบเป็นปรนัย 100 ข้อ (ข้อสอบทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ) ใช้เวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง และคัดเลือก 21 คนที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะได้เข้าร่วมในการแข่งขันรอบที่ 2

รอบที่ 2 เป็นการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ (STEM Camp) เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 3 คนที่จะได้รับทุนเต็มจำนวนไปเรียนที่ US Space Camp เป็นเวลา 10 วัน ณ ศูนย์ อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกา เมืองฮันต์สวิลล์ รัฐอลาบามา สหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ

คำถามที่ใช้ในการสอบมีเนื้อหาครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาตรรกวิทยา เรขาคณิต คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ความรู้ประวัติศาสตร์ และ การแก้โจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นข้อสอบที่ได้รับการตรวจอนุมัติจากศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐและศูนย์ข้อมูลข่าวสารนาซา

ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน ผู้สมัครที่คะแนนเท่ากันจะต้องผ่านการสัมภาษณ์กับผู้แทนศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกา และการตัดสินของผู้แทนศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกาถือเป็นที่สิ้นสุด

วันเวลาและสถานที่ดำเนินการสอบ

กำหนดการสอบ วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประกาศผลสอบ วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ผ่านทาง www.spacecampthailand.com

การรับทุนการศึกษา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 4 คนสุดท้ายจะได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนในการเดินทางไป US Space Camp ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 – 5 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นเวลา 10 วัน ณ ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกา เมืองฮันต์สวิลล์ รัฐอลาบามา สหรัฐอเมริกา

โดยทุนการศึกษาที่ได้รับครอบคลุมรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าเล่าเรียนทั้งหมดที่ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกา

ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าอาหารทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา

ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพมหานคร – สหรัฐอเมริกา

ค่าดำเนินการวีซ่าสหรัฐอเมริกา

ประกันการเดินทาง

NASA Flight suit

นอกจากนี้ผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุด 2 อันดับแรกในรอบที่ 2 จะได้รับทุนการศึกษาเรียนในระดับปริญญาตรีในคณะใดก็ได้ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยทุนดังกล่าวที่ได้รับ ไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น

ที่มา https://www.spacecampthailand.com

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

พีไอเอ็ม ชวนน้องม.ปลายประกวด PIM Young Real Estate Planner Contest 2019

Fri Sep 6 , 2019
พีไอเอ็ม เชิญน้องๆ ม.ปลายหรือเทียบเท่า ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบการวางแผน การบริหารจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) มาโชว์ไอเดีย ประชันความคิด […]

YouTube