โลจิสติกส์ สวนสุนันทา ลงนามความร่วมมือ โรงเรียนศรีบุญญานนท์ และ บริษัท บีเอส เอ็กซ์เพรส มุ่งพัฒนาระบบการศึกษาสมัยใหม่ ด้วยกลไก Higher Education Sandbox

วันที่ 5 เมษายน 2565 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม และ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมลงนามความร่วมมือ กับ โรงเรียนศรีบุญญานนท์ และ บริษัท บีเอส เอ็กซ์เพรส จำกัด เพื่อร่วมกำหนดนโยบายในการพัฒนาระบบการศึกษาสมัยใหม่ ด้วยกลไก Higher Education Sandbox มุ่งเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรของสถานประกอบการ พัฒนาทักษะวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 4 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
.

Next Post

13 ทุนการศึกษา สมาคมการตลาดฯ ให้ระดับปริญญาตรี มุ่งสู่เส้นทางนักการตลาดแห่งอนาคต

Thu Apr 7 , 2022
  มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย  ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษา พร้อมส่งเสริมนักศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการตลาด นวัตกรรมการตลาด สื่อสารการตลาด และการบริหารธุรกิจ ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ โดยพร้อมให้การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง […]