จุฬาฯเปิดการเรียนแบบใหม่ “LawLAB” นวัตกรรมทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดแถลงข่าว “LawLAB” จุฬาฯ แพลตฟอร์มใหม่การเรียนกฎหมายจากประสบการณ์จริง ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบันการเรียนรู้แค่ในตำราเรียนอย่างเดียวคงไม่พออีกต่อไป เพราะทุกคนสามารถหาความรู้ได้จากการฐานข้อมูลและคอร์สเรียนออนไลน์รูปแบบใหม่ การเรียนในระดับหาวิทยาลัยจึงต้องปรับเปลี่ยนในรูปแบบใหม่ ที่จะเน้นทักษะให้กับผู้เรียน ได้เรียนรู้จากชีวิตจริงมากยิ่งขึ้น ทางคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้เริ่ม โครงการห้องปฏิบัติการทางกฎหมาย (LawLAB) นำร่องในปี 2562 โดยเปิดเป็น LawLAB for Startup หรือ ห้องปฏิบัติการกฎหมายสำหรับวิสาหกิจ โดยจะมีนักศึกษาเข้าอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายสำหรับภาคธุรกิจ แล้วนิสิตต้องทำงานร่วมกันกับ Startup แลกเปลี่ยนความรู้ ค้นคว้าข้อกฎหมายต่าง ๆ พร้อมมีบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเป็นโค้ชแนะนำ เพื่อที่จะช่วยกลุ่ม Startup ต่าง ๆ เกิดเป็นธุรกิจที่หลากหลาย เช่น แพลตฟอร์มการบริจาคศูนย์แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล แพลตฟอร์มมวยไทยหรือ แอพพลิเคชันการเรียนภาษาโดยภาพเสมือนจริง เป็นต้น

ด้าน อ.ดร. ภูมิศิริ ดำรงวุฒิ ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ดูแลโครงการ LawLAB กล่าวว่า การทำโครงการนี้จะช่วยนิสิตในด้าน SoftSkill ที่จะเป็นการเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวที่ได้จากการลงพื้นที่ทำจริง ๆ ได้ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงการใช้ความรู้องค์รวมในศาสตร์ต่าง ๆ เข้ามาแก้ปัญหาก็จะช่วยให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานจริงมากขึ้น

ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวเน้นย้ำว่า ความสำเร็จของโครงการ LawLAB นี้เป็นความสำเร็จที่ต้องมีการพัฒนาต่อยอดไปอีกหลาย ๆ ปีแน่นอนในรุ่นแรกเป็นการทำงานร่วมกันกับ Startup หลาย ๆ แห่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในไทยแล้ว เป้าหมายในอนาคตทางคณะนิติศาสตร์ และนิสิต ก็อาจจะทำเรื่องของ LawLAB for PDPA เพื่อประเมินผลกระทบของข้อกฎหมาย เรื่อง LawLAB กับสังคมไทย ที่จะมีให้นิสิตได้ลงพื้นที่อาสาให้ความรู้ด้านกฎหมายกับประชาชนบริเวณสถานีตำรวจ และสกัดเอาประเด็นต่าง ๆ เพื่อมาทำเป็นคู่มือสำหรับให้ประชาชนได้ศึกษาต่อ ๆ ไป และเรื่องของจุฬาฯ อารี ที่จะดูแลเรื่องกฎหมายสำหรับผู้สูงอายุและจะมีการทำงานร่วมกันระหว่างคณะ และหน่วยงานมากขึ้น เพื่อให้นิสิตรุ่นต่อ ๆ ไปได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และผลงานที่นิสิตสร้างขึ้นจากการทำงานกับหลายหน่วยงานก็เป็นการนำความรู้ทางด้านกฎหมายไปใช้ได้จริง

คณบดีคณะนิติศาสตร์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ และนิสิตพาชมห้องปฏิบัติการกฎหมายที่จะเป็นห้องสำหรับการทำงาน นำข้อมูลมาวิเคราะห์ ค้นคว้า และปรึกษาหาทางออกในการทำงานร่วมกัน

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

จุฬาฯ เร่งสนับสนุนนิสิตให้เรียนรู้ทันยุคผ่านวิชาใหม่ “กฎหมายเสรีภาพกับการชุมนุม”

Wed Sep 2 , 2020
ปัจจุบันกระบวนการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนเป็นการเรียนในรูปแบบออนไลน์ซึ่งเป็นความ   ท้าทายของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค          โควิด-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตโดยจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในรายวิชาต่างๆ รวมถึงในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) ซึ่งมีการเปิดรายวิชาต่างๆ ให้นิสิตได้เลือกเรียนตามความสนใจและตอบโจทย์ความรู้ที่จำเป็น ศ.ดร.ปาริชาต […]

YouTube