คณาจารย์-นักศึกษา แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ฯ นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา นำถุงประคบร้อนมอบให้โรงพยาบาลราชวิถี ช่วยผู้ป่วย Office Syndrome

 

ทีมคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมจิตอาสาโดยนำถุงประคบร้อน “SSRU CARE BAG” จำนวน 140 ถุง มอบให้กับโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีการ Office Syndrome หรือปวดเมี่อยกล้ามเนื้อ และกล้ามเนื้ออักเสบ ในถุงมีข้าวสาร ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเพื่อคลายเครียด โดยถุงประคบร้อนสามารถนำเข้าไมโครเวฟทำให้ร้อนจึงสามารถนำมาใช้งานได้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการ SSRU Stay Strong ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย ห่างไกล Office Syndrome ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสร้างสรรค์การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร มี อาจารย์เรวดี ไวยวาสนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ เเละผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาณี เเม้นอินทร์ หัวหน้าเเขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ : รายงาน
www.ssru.ac.th

Next Post

คณะอนุกมธ.การอุดมศึกษา วุฒิสภา เร่งหาแนวทางพัฒนากำลังคน รองรับการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG และพิจารณาโครงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ

Thu Mar 3 , 2022
  คณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา พิจารณาแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและกรอบระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ตลอดจนแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ในแต่ละระยะ โดยเฉพาะด้านการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พร้อมพิจารณาแนวทางการดำเนินการโครงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning […]