มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สถาบันโรคผิวหนัง เปิดสอนแพทย์ผิวหนังระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) แห่งเดียวในประเทศไทย แพทย์หญิงประณีต สัจจเจริญพงษ์ […]

เว็บไซต์จัดอันดับสถาบันการศึกษา 4Icu หรือ “Unirank” ประกาศการจัดอันดับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ปี 2021  “Unirank” Top Universities […]

  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยภายหลังการปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 […]

เว็บโอเมตริกส์เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย “สวนสุนันทา” ยืน 1 ราชภัฏ ขยับขึ้นอันดับ 15 ของประเทศ 27 มกราคม […]

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 และระดับชาติ ครั้งที่ 17 (การประชุมออนไลน์) “นวัตกรรมการศึกษา […]

“5 เหตุผลที่ต้องเรียน ป.โท MBA Logistics ที่สวนสุนันทา” “การเรียนทฤษฎีเพียงอย่างเดียวไม่อาจนำไปสู่ความสำเร็จของการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน โดยเฉพาะในด้านดำเนินการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แต่ประสบการณ์และกรณีศึกษาจากผู้บริหารในสถานประกอบการชั้นนำและสมาคมวิชาชีพด้านโลจิสติกส์นับเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำธุรกิจ ดันนั้น […]

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เพิ่มการผลิตบัณฑิตทางด้าน Healthcare System Engineering พร้อมเข้าสู่เฟสวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและผู้ประกอบการสมบูรณ์แบบ รับปี 2564 รองศาสตราจารย์ […]

YouTube