ขอเชิญร่วมส่งบทความ “การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 5” The 5th Conference on Logistics […]

ป.เอก นันทนาการ ท่องเที่ยวและกีฬา หลักสูตรฮิต อันดับ 1 ม.ศิลปากร เปิดรับรุ่น 3 ถึง […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลักดันให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับสิทธิ์การเข้าใชงาน โปรแกรม Canva สำหรับนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา […]

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่บุคลากรดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ และมอบรางวัลอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ […]