จุฬาฯ เปิดหลักสูตรควบข้ามระดับ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรแรกในไทย ผลิตบัณฑิตทันตแพทย์เพื่อพัฒนาสาธารณสุขในชุมชนและภูมิภาค คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  จุฬาฯ ร่วมมือทางวิชาการเปิดหลักสูตรควบข้ามระดับทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต […]

อธิการบดี มกธ. เผยเคล็ดลับ การบริหารด้วยหัวใจ ส่งเสริมการพัฒนาภาวะผู้นำ           […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ สวทช., GISTDA มุ่งตอบโจทย์ภาคสังคม พื้นที่ และสร้างเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วยงานวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ […]

มข.คว้ารางวัล  สถาบันการศึกษาดีเด่นด้านส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชั่น จากเวที “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2021”  เผยหลักการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เน้นโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกต้านโกง […]

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มีคำสั่งแต่งตั้ง “ดร.ม่านฟ้า ” อรปภัตร จันทรสาขา เป็นคณะกรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ทำหน้าที่ดูแลเรื่องเทคโนโลยี สื่อและระบบสารสนเทศ ของสภาทนายความ […]

มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) – รศ.ดร. สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) รับมอบรางวัล Fellowship […]

อาจารย์ นักวิจัยคณะวิทย์ฯ มทร.ธัญบุรี ใช้เทคโนโลยีพลาสมาเย็น ปรับปรุงการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตของถั่งเช่าสีทอง ด้วยคุณสมบัติสารสำคัญทางยาสูง จึงเป็นตัวเลือกชั้นดีในการเป็นอาหารเสริม ‘เห็ดถั่งเช่าสีทอง’ จึงเป็นที่ต้องการและมีราคาที่สูงมาก อีกทั้งต้องใช้ความชำนาญในการเพาะปลูกที่พิถีพิถัน […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลเหรียญทอง จากผลงานวิจัยนวัตกรรมใหม่ เม็ดปูนขาวสำหรับปรับสภาพดิน : CaOG : […]