รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ชวนชาวไทยช่วยกันเที่ยวเมืองไทย ประเดิมตลาดสามชุก ชุมชน ที่มีแนวคิดร่วมกับภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษา ทางด้านศิลปกรรม […]

  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา …………………… […]

ก้าวทันยุค ไม่ตกเทรนด์….ป.เอก ศิลปากร จัดสัมมนา ทิศทางการท่องเที่ยวและกีฬา ยุค “โลกพลิกผัน” หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา […]

  วันนี้ (วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565) รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับมอบเช็คเงินบริจาค […]

  รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่าในซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ธัญบุรีได้พิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมารับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ซึ่งแต่ละท่านที่ได้รับคัดเลือกมาล้วนประสบความสำเร็จในชีวิต ทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน […]