นักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด จำนวน 7 คน ผ่านเข้ารอบ 25 คนสุดท้ายในการประกวด “iTop […]

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักศึกษา CAMP Hackathon ไทยทะยาน เป็นกิจกรรมการเก็บตัวของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากการประกวด […]

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวต้อนรับ พร้อมให้โอวาทในงานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. […]

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวต้อนรับในงานปฐมนิเทศนักศึกษาจีน เทอม ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม […]

  รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เป็นประธานในพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์บัณฑิตพยาบาล โดยมีนายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ […]

   ภาควิชาการผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการและการประชุม คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมมือกับสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (EMA) จัดโครงการ “Young Event Organizer” […]