ม.นอร์ทกรุงเทพ จัดเทควันโด ชิงถ้วยพระราชทาน หวังปั้นคลื่นลูกใหม่ประดับวงการ เมื่อวันที่ 29 ส.ค.62 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ […]

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของรัฐ มีภารกิจในการพัฒนาต้นแบบและนําร่อง เกี่ยวกับการสรรหาและจัดการศึกษาสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนเหล่านี้มีจิตวิญญาณ และมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพ เป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นด้านคณิตศาสตร์ […]

KOSEN KMUTT: Fostering Practical Innovator สถาบันโคเซ็น มจธ. เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังจะเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเข้ามาเป็นนักเรียนโคเซนรุ่นที่ […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีระบบโควตาพิเศษ (ปวช./ปวส.) ประจําปีการศึกษา 2563 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดําเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ […]

มหาวิทยาลัย Nanzan เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ได้ติดต่อให้สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ญ.) เป็นผู้คัดเลือกนิสิตนักศึกษา/นักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานโยบายศึกษา (Policy […]

เปิดสอบชิงทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ ของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) ม.ธรรมศาสตร์ จำนวนรับ 80 ทุน โดยเปิดรับ ม.6 ที่มี […]

YouTube