มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รับตรง : กศน./ปวช./ปวส. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 30 […]

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 (Admission 1-2) เริ่ม 7 […]

ผอ.สำนักงานอธิการบดี มรภ.สวนสุนันทา ได้รับเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา […]

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครนักศึกษา 3 หลักสูตร #1หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม (กว. เครื่องกล) รับ 10 […]