ทุนอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปี พ.ศ. 2566 ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ โภชนาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร และวิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ […]

นายกเหล่ากาชาด จ.นครปฐม ตรวจเยี่ยม นศ.ศิลปากร ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพฯ   เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม […]

  ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ร่วมประกวดหนังสั้นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม หัวข้อ “สติ X สตรอง” มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญชวนนักเรียนและนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 ภายใต้หัวข้อ “สติ X สตรอง” โดยแบ่งเป็นประเภทนักเรียน […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ในหลักสูตร 4 ปี คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาการจัดการ […]

เปิดรับสมัคร..โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 16 สามารถดูรายละเอียดและระเบียบทุนได้ที่ >> https://www.dropbox.com/…/AAAkI0YKwU8243tAvJPSTHXXa… วิดีโอขั้นตอนการสมัครทุน >> https://youtu.be/c7X7UaEbTnY […]

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตโดยวิธีรับตรง เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถทางด้านดนตรีเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2565 *โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาตามความเหมาะสม TCAS65 #1: (Portfolio) Audition A ขั้นตอนการพิจารณา […]