มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 1/2565 จำนวน 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 4-14 […]

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนราชมงคลกรุงเทพ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล ชุดเจือจีน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับเทศบาลเมืองสองพี่น้อง และพัฒนาการอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี […]

รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง อว. มอบของขวัญปีใหม่สุดพิเศษแก่ประชาชน หลักสูตรเรียนออนไลน์เข้มข้นฟรี 32 หัวข้อ มีตั้งแต่ฝึกอาชีพ […]

การทอผ้าพื้นเมืองเป็นภูมิปัญญาไทยอย่างหนึ่งที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยผ้าของแต่ละท้องถิ่นจะอัตลักษณ์ และความงดงามเป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไปตามประสบการณ์ ความชำนาญ ค่านิยม และทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ ปัจจุบันการทอผ้าเพื่อสร้างรายได้เริ่มเข้ามามีบทบาทแทนการทอผ้าเพื่อใช้สอย ซึ่งเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ทั้งในลักษณะอาชีพหลัก และอาชีพเสริม […]

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรมหลักสูตร “การเป็นวิทยากรหลักสูตรอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-26 […]

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วางใจฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา จัดสำรับอาหารไทยตำรับวังสวนสุนันทา แด่เอกอัครราชทูตต่างประเทศ โดยในวันนี้ (24 ธันวาคม […]