ม.ศิลปากร ยกระดับตลาดนัดอินดี้ สู่ตลาดนัดสวัสดิการนักศึกษา อธิการ ลงตรวจงาน สั่งการตลาดนี้เพื่อชาวศิลปากร         […]

  รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับมอบหนังสือรวบรวมผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ฯลฯ […]

  คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา ลงพื้นที่ ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน ทุนการศึกษา และหน้ากากอนามัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 […]