มูลนิธิเอเชียฯ ร่วมกับ สถานทูตออสเตรเลีย จัดทำเว็บไซต์ Thailand Learning รวบรวมแหล่งเรียนรู้ในโลกออนไลน์ให้เด็กไทย   เมื่อเร็ว […]

 “ตำบลคลองนิยมยาตรา” ต้นแบบของการพลิกเปลี่ยนวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ที่แม้คนส่วนใหญ่จะมีอาชีพดั้งเดิมเป็นเกษตรกร ทำนา เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง แต่ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมวัฒนธรรม สภาพภูมิสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการประกอบอาชีพที่เปลี่ยนจากเกษตรกรไปสู่แรงงานในโรงงานที่ผุดขึ้นมาราวกับดอกเห็ด […]

วันนี้ (จันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา […]

26 พฤษภาคม 2564 -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี […]

สสว. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี เชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจ ร่วมกิจกรรมอบรมการทำธุรกิจออนไลน์แบบเจาะลึกที่บ้าน ในสถานการณ์โควิด-19 นายวชิระ แก้วกอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดอบรมออนไลน์ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย […]