ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรและผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ Bitkub Cryptonity ในเรื่องเทคโนโลยี Blockchain และ Cryptocurrency ในวันที่ […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ในหลักสูตร 4 ปี คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาการจัดการ […]

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) ขอเชิญนักเรียนครูอาจารย์ ผู้ปกครองและผู้สนใจเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ MUIC Virtual Open House […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 สาขาที่เปิดรับสมัคร รหัส 3469 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ รหัส […]

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 56002:2019 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (Management System Certification Institute – MASCI) […]

ผู้บริหารมทร.ธัญบุรี ร่วมกับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เปิดศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ตำบลบ้านหอย จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 1 พ.ย. 2564 นายบัญชา […]

รมช.ศึกษา ตรวจเยี่ยม เปิดเทอม สาธิตกรุงเทพธนบุรี พร้อมชื่นชมระบบทันสมัย        เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2564 ดร.กนกวรรณ […]

YouTube