โลจิสติกส์ สวนสุนันทา รับตรง รอบ Portfolio   เปิดรับ 7 สาขาวิชา  1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 2. […]

มทร.ล้านนา รับรางวัลชนะเลิศ ASIC พร้อมก้าวสู่ระดับสากล นำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักระดับสากล หน่วยงานนานาชาติยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่เคียงคู่สังคมชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี […]

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยเป็นแนวทางเดียวกันกับการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อก้าวสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วในปี […]

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า มทร.ธัญบุรี มีกำหนดจัดงานสำคัญ เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี จัดหนักจัดเต็มสามวันด้วยกัน 30 […]

มาแล้วว SU-TCAS67 Portfolio ช่วงที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2567 […]

#มหาวิทยาลัยเฮียวโกะ เปิดให้ #ทุนการศึกษา 50 เปอร์เซ็นต์ แก่นักเรียนไทยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 รุ่น […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ SINOPEC HEAVY LIFTING & TRANSPORTATION และ บริษัท […]