โครงการศิลปนิพนธ์ละครเวที ประจำปี 2566 ผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวิชา ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำเสนอ […]

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี  (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยถึงโครงการธนาคารหน่วยกิตของ มทร.ธัญบุรีว่า ธนาคารหน่วยกิตจะครอบคลุมทุกหลักสูตร ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี […]

CLS TALK EP.1 ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะพามาทำความรู้จักกับ คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม […]

🤙 Final Call (phone heart) โอกาสทางการศึกษามาถึงแล้ว… 🧑‍🎓👩‍🎓เรียนทันที เรียนเทอมนี้ 1/2566 สมัครถึงวันที่ […]

“แผ่นผนังปลูกต้นไม้แนวตั้งจากขยะ ในงานภูมิทัศน์” Vertical planting wall panel from landscaping waste ผลงานของอาจารย์ดนุพล […]

  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 2 กันยายน […]

“ดร.พยุง ศักดาสาวิตร” ลงพื้นที่บ้านเกิด จ.พังงา มอบเงินสนับสนุนและสิ่งของ เพื่อพัฒนาช่วยเหลือคนในพื้นที่ ดร.พยุง ศักดาสาวิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]