คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาโท (ในและนอกเวลาราชการ) และระดับปริญญาเอก (ในเวลาราชการ) โดยมีรายละเอียด […]

สำนักงาน กสทช.และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิร่วมกับโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา และ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา จัดโครงการกิจกรรมดำเนินการเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อกลุ่มเด็กและเยาวชน ในวันที่ 7-8 มีนาคม 2566  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง […]

  สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  เชิญชวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ที่สนใจนำเสนอผลงานแนวความคิดล้ำ ๆ จากงานดนตรีของคุณ มาปล่อยของกันที่งาน PGS งานประชุมวิชาการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ที่ปีนี้จะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน […]

ชมรม SSRU Start Up Club หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับสมัครผู้สนใจนักออกแบบลายเสื้อ ภายใต้หัวข้อ “Smart […]

บรรกาศการรับชุดครุยวิทยฐานะ ชุดเข้าเฝ้า(ตัดซื้อ) ชุดนักศึกษา รอบที่ 1 และ 2 เมื่อวันที่ 4 – […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยความร่วมมือกันของ 4 หน่วยงาน (คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม) จัดกิจกรรมต่อยอดความรู้จากในห้องเรียน สู่การได้ลงมือปฏิบัติจริง […]

  Open house  โรงเรียนนานาชาติจีน แห่งแรกในประเทศไทย เน้นนวัตกรรมและความเป็นสากล ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัยที่สุดของจีน ต้นแบบการเรียนรู้ภาษา-นวัตกรรมจีนยุคใหม่ ยกระดับด้านภาษาสากล  (วันที่ […]

วันที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 18.30 น.นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมคณะเข้าร่วมในพิธีปิดการแข่งขัน […]