มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยความร่วมมือของ 4 หน่วยงาน (คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม) ที่ได้จัดกิจกรรมต่อยอดความรู้จากในห้องเรียน สู่การได้ลงมือปฏิบัติจริง […]

  มกธ.เปิดโครงการ “ปลัดอำเภอ Academy” มุ่งวางรากฐานความรู้อย่างเข้มข้นสู่อาชีพ “ปลัดอำเภอ” พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง […]

เว็บไซต์จัดอันดับสถาบันการศึกษา 4Icu หรือ “Unirank” ซึ่งได้รับการยอมรับจากประเทศต่าง ๆ ถึง 200 ประเทศ และสถาบันการศึกษาอีกกว่า […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ผู้ที่กำลังทำงาน ผู้มีประสบการณ์ทุกช่วงวัย ผู้สูงอายุ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย […]

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และ โครงการแข่งขันกีตาร์ประเภทรวมวง / PGVIM Activities on Guitar Ensemble Competition […]