อาจารย์ศศินทร์ จุฬาฯ เสนอแนวคิดปรับเปลี่ยนมุมมองต่อผู้สูงวัยเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ อายุและวัยไม่ใช่อุปสรรคในการทำงาน ผู้สูงวัยสุขภาพดีสามารถใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาทั้งชีวิต   ผันตัวเองเป็นจิตอาสาช่วยเหลือโครงการต่างๆ ได้ ข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่าอีก 20 […]

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เชิญชวนทุกท่านเตรียมพบกับเทศกาลดนตรีและนวัตศิลป์ประจำปี 2566 หรือ #PGMF2023 ในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน […]

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนที่มีศักยภาพและมีความสามารถพิเศษแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส มีโอกาสได้รับการศึกษาและการพัฒนาตามศักยภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านที่ […]

“มนุษยศาสตร์สดับสรรพเสียง : ถกเถียงเพื่ออยู่ร่วม” “Humanities Hearing: Discussing Voices for Co-existence” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดประชุมวิชาการระดับชาติ […]

วันที่ 10 มีนาคม 2566 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน อาจารย์ ดร. พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา […]

มทร.ธัญบุรี พัฒนาพื้นที่ 6 จังหวัด รวมทั้งหมด 156 ตำบล ด้วยการใช้องค์ความรู้ นวัตกรรม ร่วมกับระบบเศรษฐกิจบีซีจี […]

“จุฬาฯ” ยังครองที่ 1 ของประเทศไทย ส่วนมหิดล ยังอยู่ในอันดับที่ 2 ด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏ “สวนสุนันทา” ยังโดดเด่น […]

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดให้บริการ “ศูนย์เอ็มเน็ต” (MNET Center)  ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการและการออกกำลังกายทางการแพทย์ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก 4 สหสาขาวิชาในคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ […]