มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขานรับการขยายตัวแบบก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมอีสปอร์ตโลก ระดมคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรมอีสปอร์ต ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัทเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอีสปอร์ตและบันเทิง หลักสูตรแรกของประเทศไทย เปิดรับนักศึกรุ่นแรกเข้าเรียนในภาคเรียนที่ […]

ม.กรุงเทพต้อนรับจังหวัดปทุมฯจัดประชุมแผนพัฒนาด้วยศักยภาพที่พร้อม อาจารย์ภูรัตน์  โอสถานุเคราะห์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้การต้อนรับ นายภาสกร  บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสถาบันภาษา จัดโครงการมอบทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมต่อยอดทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 27 คน ที่ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ในการประชุมวิชาการ […]

#รอบสุดท้าย #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา DIRECT ADMISSION เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. […]

ดร.พรจิต อรัณยกานนท์ อธิการบดีวิทยาลัยทองสุข มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงณฐนนท ทวีสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและอาจารย์ ประจำหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต […]

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัคร เรียนปริญญาตรี  Online ภาคพิเศษ การจัดการโลจิสติกส์ (ระบบการศึกษาทางไกล) ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ […]

  ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ให้เกียรติเป็นประธานงาน 40 ปี ม.รังสิต และในฐานะวันคล้ายวันเกิดท่าน ดร.อาทิตย์ […]

  ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) พร้อมด้วย รศ.ดร. ดวงฤทธิ์ […]