มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ตั้งเป้าส่งเสริมการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่ออัพไซคลิ่งขยะพลาสติกทะเลเป็นวัสดุก่อสร้าง เป็นครั้งแรกของประเทศ มุ่งเน้นสนับสนุน 2 พื้นที่ชายทะเล ชุมชนบ้านอำเภอ จังหวัดชลบุรี และ […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล HIDA (Health Innovation Digital Age) รุ่น 1 เปิดรับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม จัดโครงการอบรมหลักสูตร SERVICE จริตบริการ (SERVICE MIND) รุ่นที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ […]

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รักษาราชการคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวเกี่ยวกับน้ำดื่มตรา THC 0.02 ผลิตโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานั้นไม่เป็นความจริง บริษัทเอกชนเป็นผู้ผลิตไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดใดกับวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรดา ดามาพงษ์ อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) จากการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่เข้าประกวดเวทีวิจัยระดับนานาชาติ […]

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รักษาราชการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและรักษาราชการคณบดีวิทยาลัยสหเวช เชิญ 4 หน่วยงานพันธมิตรเร่งวิจัยและผลิตยาไทย 16 ตำรับที่มีส่วนผสมกัญชา เพื่อให้แพทย์แผนไทยได้นำไปใช้ในการรักษาโรค […]

YouTube