นักวิจัยจุฬาฯ พบ “รูติน” สารสกัดจากเปลือกส้มฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้ อยู่ในช่วงพัฒนาเป็นยา ชี้งานวิจัยยายังจำเป็นคู่กับการวิจัยวัคซีน แนะคนไทยปรับมุมมองสมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่า ทั่วโลกเร่งรับมือกับโรคระบาดโควิด-19 ทุกวิถีทาง […]

  รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เผยถึงแนวความคิดในการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (senior complex) บีทียู มายโฮม […]

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดประชุมชี้แจง “โครงการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย “สินค้ากล้วยหอมทองปทุม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564” […]

ฤดูแล้งปี 2564 ที่ผ่านมา ชาวกรุงเทพฯ เผชิญปัญหาน้ำประปาเค็มที่สุดในรอบ 20 ปี ผลพวงจาก    โลกร้อนจนน้ำทะเลหนุนสูง ส่งผลกระทบถึงแหล่งผลิตน้ำประปา […]

การใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆ เป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา แม้จะปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดก็อาจเกิดการติดเชื้อได้เนื่องจากต้องมีการปลดหน้ากากอนามัยขณะรับประทานอาหาร ที่สำคัญเชื้อไวรัสมักจะปนเข้ามากับอากาศและเข้าสู่ร่างกายทางจมูกและปาก การรับประทานสมุนไพรเพิ่มภูมิคุ้มกันอาจเป็นข้อจำกัดในคนบางกลุ่ม เช่น ผู้มีโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ดังนั้นวิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสเฉพาะที่ด้วยสมุนไพรที่มีความปลอดภัยจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า คณะเภสัชศาสตร์ […]

มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สถาบันโรคผิวหนัง เปิดสอนแพทย์ผิวหนังระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) แห่งเดียวในประเทศไทย แพทย์หญิงประณีต สัจจเจริญพงษ์ […]

เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.มานพ แย้มแฟง อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ […]

YouTube