ก้าวสู่ยุคหมอฟันดิจิตอล “ทันตะ ม.กรุงเทพธนบุรี” เปิดรับนักศึกษาใหม่ 40 ที่นั่ง ถึง 30 ก.ค.นี้เท่านั้น!

ใครอยากเป็นหมอฟัน ยังมีโอกาสสร้างฝันให้เป็นจริง  คณะ “ทันตะ ม.กรุงเทพธนบุรี” โดยอธิการ “บังอร” สั่งขยายเวลาเปิดรับสมัครเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้นักเรียนที่สนใจสมัครเรียนได้จนถึง 30 กรกฎาคม 64 นี้ ยันพร้อมทุกด้านทั้งทีมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในทุกสาขา อาคารสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ รองรับยุคทันตกรรมดิจิตอล (Digital Dentistry) เต็มรูปแบบ

รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) หรือ BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY (BTU) กล่าวว่า ทันตแพทย์ หรือ หมอฟัน จัดเป็นสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีการเพิ่มขึ้นของความต้องการรักษาทางทันตกรรมตามอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งระดับการศึกษาของประชาชน ของแต่ละประเทศทั่วโลก ปัจจุบันมีการผลิตทันตแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มจำนวนทันตแพทย์ให้เพียงพอในการบริการทันตกรรมแก่ประชาชนทั้งในประเทศและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาขอรับการรักษา

​“สุขภาพช่องปากมีผลต่อคุณภาพชีวิต ทั้งทางกาย จิตใจ สังคม และการมีอายุยืนยาว (Teeth for Long life) ทันตแพทย์จึงมีบทบาทสำคัญในการตรวจ วินิจฉัย ดูแล รักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพในช่องปาก”ด้วยเหตุนี้ ม.กรุงเทพธนบุรี จึงได้เปิดเป็นสถาบันการศึกษาทางทันตแพทยศาสตร์ มุ่งเน้นการจัดการศึกษาและการทำวิจัย ปัจจุบันมีการจัดการศึกษาหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน พ.ศ. 2560 หลักสูตรปริญญาตรีทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2562 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (แขนงวิชาทันตกรรมรากเทียม) พ.ศ. 2563 โดยขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

​สำหรับหลักสูตร ป.ตรี ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตร 6 ปี ได้รับการเห็นชอบหลักสูตรฯ และรับรองสถาบันการศึกษา จากทันตแพทยสภา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจึงมีคุณสมบัติมีสิทธิสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมได้ขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2564 โดยจะรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ม.ปลาย สายวิทย์คณิต จำนวน 25 คน และผู้ที่จบ ป.ตรี สายวิทยาศาสตร์มาแล้ว เข้ามาศึกษาเพื่อ ป.ตรีที่สอง โดยการเทียบโอนหน่วยกิต หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปได้ จำนวน 15 คน รวมรับจำนวน 40 คน”

รศ.ดร.บังอร กล่าวต่อไปว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี ได้จัดเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ประกอบด้วยทีมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในทุกสาขา ทั้งระดับพรีคลินิก และคลินิก อาคาร สถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการรักษาทางทันตกรรม เข้าสู่ยุคทันตกรรมดิจิตอล (Digital Dentistry) มีห้องปฏิบัติการทันตกรรมดิจิตอล ( Digital Automation Technology) เพื่อให้นศ.ได้ใช้ฝึกปฏิบัติงานกับหุ่นกะโหลก และขากรรไกรจำลอง รวมทั้งใช้ในการฝึกปฏิบัติงานให้การบริการรักษาผู้ป่วยในคลินิกทันตกรรม การฝึกปฏิบัติงานของ นศ.ทันตแพทย์ จัดให้มีอาคารคลินิกทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย เก้าอี้ทำฟัน และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ นอกจากนี้ มกธ. ยังได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครฯ ในการให้โรงพยาบาลในสังกัด กรุงเทพมหานครฯ เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติมแก่ นศ.อีกทางหนึ่ง เพื่อให้มั่นใจในการจัดหาผู้ป่วยให้มีปริมาณเพียงพอในการฝึกปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมตามหลักสูตรฯ และเกณฑ์ที่กำหนดของทันตแพทยสภา รศ.ดร.บังอรกล่าว

ด้าน รศ.ทพ.ทองนารถ คำใจ คณบดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มกธ. กล่าวว่า นอกจากหลักสูตรที่ได้รับการรับรองแล้ว มกธ.ยังมีความพร้อมในด้านคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ และมีตำแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ กว่า 10 สาขา ของทันตกรรม นอกจากนี้ มกธ.ยังมีความพร้อมด้านกายภาพคือ อาคารเรียน อาคารสำนักงานคณะ อาคารคลินิกทันตกรรม ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ห้องบรรยาย ห้องสัมมนา ที่สำคัญคือมีอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน แบบ 1 คน ต่อ 1 ชุด โดยอุปกรณ์การเรียนในระดับพรีคลินิก (ปี 1-3) ได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ส่วนระดับคลินิก (ปี 4-6) จะมียูนิตทำฟันนับ 100 ชุด โดยอุปกรณ์การเรียนเป็นระดับมาตรฐาน และนำเข้าจากต่างประเทศ

รศ.ทพ.ทองนารถ กล่าวต่อไปว่า คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มกธ. ได้เตรียมให้นศ.ฝึกปฏิบัติงานระดับคลินิก ณ คลินิกทันตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และคลินิกทันตกรรมโรงพยาบาล สังกัดสำนักการแพทย์และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อให้ นศ.ได้ใช้ในการเรียน และฝึกปฏิบัติการชั้นคลินิกอย่างเพียงพอกับการเรียนตลอดหลักสูตรปริญญาตรีอย่างแน่นอน

ในขณะนี้คณะทันตแพทย์ศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่จำนวน 40 คน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นี้ โดยผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://bkkthon.ac.th/home/th/admission หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร : 02-800-6800-5 เว็บไซด์ : www.bkkthon.ac.th Facebook : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี – BTU ที่อยู่ 16/10 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 หรือมาติดต่อด้วยตนเอง ที่ห้องรับสมัครนักศึกษา ตึกอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08:30 น.-16:30 น.

……………………..

ที่มา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี – BTU

Next Post

ป.เอก นันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา ศิลปากร ปฐมนิเทศ ออนไลน์

Sat Jul 3 , 2021
ป.เอก นันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา ศิลปากร ปฐมนิเทศ ออนไลน์       […]