คณะแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565 ในระบบรับตรง

ประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ระบบรับตรง)

ตามที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้ดําเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ระบบรับตรง) และสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิตระหว่างวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาใน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดใน เอกสารแนบท้ายนี้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกทําการศึกษารายละเอียดข้อกําหนดต่าง ๆ และปฏิบัติ ตามอย่างเคร่งครัด หากผู้สอบผ่านการคัดเลือกไม่ได้มารายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และชําระค่าเล่า เรียนและธรรมเนียมการศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และมหาวิทยาลัยจะเรียกผู้ได้ลําดับ สํารองมารายงานตัวแทน

ที่มารศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล

Next Post

รมว.อว.แนะกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ต้องบ่มเพาะตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาหรือระดับอาชีวศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตเฉพาะทางนวัตกรรม

Mon Feb 7 , 2022
เมื่อวันที่ 7 ก.พ. รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า […]