อธิการบดีม.กรุงเทพธนบุรี ทำบุญพร้อมเจิมป้ายอาคารคณะแพทยศาสตร์ หลังผ่านการตรวจประเมินจากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์แล้ว

วันที่ 18 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญพร้อมเจิมป้ายอาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยฤกษ์มงคลเจิมป้ายฯ ในเวลา 11.29 น.

ทั้งนี้ ความคืบหน้าของการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ล่าสุด กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)  ได้เปิดเผยผลการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและสถาบันผลิตแพทย์ ที่ผ่านการตรวจประเมินจากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) ว่า ได้ดําเนินการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและสถาบันผลิตแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา แพทยศาสตร์ เสร็จสิ้นแล้ว โดยคณะกรรมการบริหาร สมพ. ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ได้มีมติดังนี้

การรับรองหลักสูตร

เห็นชอบ (รับรองมาตรฐานถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2570) โดยมีโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เป็นสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลัก

ทั้งนี้ให้มีการตรวจติดตามทุกปีก่อนเปิดปีการศึกษา จนกว่าจะมีบัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษา

การรับรองสถาบัน

ผ่านการประเมิน (รับรองมาตรฐานถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2570)

ศักยภาพในการรับนักศึกษา ณ ปัจจุบัน จํานวน 20 คน

ศึกษาชั้นคลินิกที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จำนวน 20 คน

ข้อมูลเพิ่มเติม..คลิก คณะแพทยศาสตร์

……………………………..

ที่มารศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล

Next Post

นศ.ป.เอก ศิลปากร จัดสัมมนา "การจัดการท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยชุมชน" หาดไม้ขาว จ.ภูเก็ต

Sun Sep 19 , 2021
นศ.ป.เอก ม.ศิลปากร จัดสัมมนา “การจัดการท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยชุมชน” หาดไม้ขาว จ.ภูเก็ต         […]