“ศ.ดร.บังอร” อธิการบดี มกธ. จับมือ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนาม MOU พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านแพทยศาสตร์

 

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) และ ศาสตราจารย์พิเศษ ทพญ. ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธานกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการวิชาชีพด้านทันตแพทยศาสตร์เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง ความก้าวหน้าทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย เทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อให้เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาสังคมโดยรวม จึงได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการวิจัยและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมี ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล และ คุณวรวุฒิ กุลแก้ว เลขาธิการ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว พร้อมด้วย รศ.ทพ.ทองนารถ คำใจ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ คุณกมลชนก สกุลประเสริฐ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามในโอกาสดังกล่าวด้วย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกับ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังกล่าว เพื่อประสานความร่วมมือในการส่งเสริม และพัฒนาการดำเนินงานในมิติต่าง ๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องร่วมกัน และมุ่งการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในการมุ่งพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในทางสังคม และความต้องการของตลาดแรงงาน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเชิงกลยุทธแบบบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งผลักดันให้เกิดการเรียนรู้เชิงวิชาการและวิชาชีพในอนาคตอีกด้วย

 

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

“เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์” - “ศ.ดร.บังอร” – “นพ.ภูริทัต” ร่วมเปิดศูนย์รังสีวินิจฉัย ศูนย์หัวใจและไต รพ.ราชพิพัฒน์ มุ่งบริการผู้ป่วยครบวงจร และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์

Sat Feb 24 , 2024
  เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสมัชชามหาคณิสสรเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก พระเทพประสิทธิมนต์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม วรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม […]