“ม.กรุงเทพธนบุรี” ขานรับลดค่าเทอม ช่วยรัฐจ่ายเพิ่ม รวมลด7พันบาท พร้อมสวัสดิการ

“ม.กรุงเทพธนบุรี” ขานรับนโยบายรัฐ หลังอว.เตรียมลดค่าเทอมให้นักศึกษาม.เอกชนคนละ 5,000 บาท ประกาศนำร่องจ่ายเพิ่มอีกคนละ 2,000 บาท พร้อมสวัสดิการอื่น ๆช่วยนักศึกษาและผู้ปกครอง

หลังจากที่ นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า อว.มีมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา คือ 1.สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ จะลดค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยกำหนดเป็น 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 ส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลดค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 50 ขั้นที่ 2 ตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท ลดร้อยละ 30 และขั้นที่ 3 ตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป ลดร้อยละ 10 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณสำหรับส่วนลดนี้ ร้อยละ 60 และสถาบันอุดมศึกษาสมทบ ร้อยละ 40 และ 2.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน รัฐบาลจะสนับสนุนลดค่าเล่าเรียน/ ค่าธรรมเนียมการศึกษา คนละ 5,000 บาท และให้ทางสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่ละแห่งพิจารณาลดค่าเล่าเรียนเพิ่มเติม

ในกรณีดังกล่าว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล  ได้ขานรับนโยบายของรัฐบาล เพื่อบรรเทาผลกระทบค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและนักศึกษาให้มากที่สุด โดยนำร่องมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาเพิ่มเติมจากที่รัฐบาลให้คนละ 5,000 บาท มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จะให้เพิ่มอีกคนละ 2,000 บาท รวมลดค่าเทอม 7,000 บาท พร้อมมีสวัสดิการอื่น ๆ ช่วยเหลืออีกคือ หอพักสวัสดิการให้อยู่ฟรี หอพักเช่าของมหาวิทยาลัย ลด 50% ตลอด 1 เทอมการศึกษา แจกสมุด หนังสือ ตำราเรียนหรือเอกสารประกอบการสอนฟรี พร้อมให้ผ่อนชำระค่าเทอมได้อีกด้วย

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

"สวนสุนันทา" ขานรับมาตรการกระทรวงอว. เตรียมลดค่าเทอมสูงสุด 50 %

Thu Jul 22 , 2021
ตามที่การกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีมาตรการให้มหาวิทยาลัยของรัฐลดค่าเทอมและค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยกำหนดเป็น 3 ขั้นดังนี้ 1. สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ จะลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยกำหนดเป็น 3 […]

YouTube