ม.กรุงเทพธนบุรี รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับดี

 

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มี รศ.พ.อ.ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม ประธานกรรมการและกรรมการ ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้เยี่ยมชมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สัมภาษณ์ผู้แทนสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิต ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนนักศึกษาปัจจุบันของทุกคณะผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2566 โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565 มีการพัฒนา และมีค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับดี

 

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

ว.นานาชาติ ม.รังสิต นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม และท่องเที่ยวอัมพวา

Sat Sep 23 , 2023
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนวิทยาลัยนานาชาติ เดินทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนพื้นที่บางน้ำผึ้ง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นักศึกษาได้มีประสบการณ์ด้านการเดินทางในประเทศไทย […]