ตลาดต้องการ เส้นทางอาชีพหลากหลาย “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.กรุงเทพธนบุรี” เปิดรับม.ปลายเรียนต่อใน 3 สาขาสุดฮิต

ในยุคนี้คงจะไม่มีใครสงสัยกันว่า “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” จำเป็นและสำคัญมนุษย์โลกอย่างไร เพราะทุกสิ่งในโลกที่เกิดขึ้นและพัฒนามาอย่างก้าวกระโดดในทุกวันนี้ ล้วนเกิดจากเรื่องของ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” แทบทั้งสิ้น

นอกจากนี้ในการพัฒนาประเทศต่างๆ ทั้งที่กำลังพัฒนา หรือพัฒนาแล้ว  ล้วนใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างฐานเศรษฐกิจ ในทุกสาขาการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการเกษตร การอุตสาหกรรม การบริการ และด้านการจัดการเทคโนโลยี

แม้กระทั่งการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน เมื่อเรามีปัญหา หรือข้อสงสัย เราต้องใช้เหตุผลเพื่อหาคำตอบหรือแก้ข้อสงสัยต่าง ๆ เสมอมา อีกทั้งยังช่วยวิเคราะห์ปัญหาทั้งส่วนตัวหรือปัญหาในระหว่างการทำงาน

ที่สำคัญ ศาสตร์ด้านนี้ สร้างคนให้มีกระบวนการคิด มีเหตุมีผล ไม่หลงงมงายในสิ่งที่ไร้สาระ…

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เล็งเห็นกระบวนการพัฒนาต่าง ๆ เหล่านี้เป็นอย่างดี หลักสูตร “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  จึงถูกจัดตั้งขึ้นมาเป็นหนึ่งในคณะที่มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของคน เพื่อนำพาไปสู่จุดหมาย คือสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคคลากรมีการค้นคว้าวิจัย ทางด้านวิชาการ  เพื่อพัฒนาทางการเรียนการสอนให้บริการวิชาการแก่สังคมตามโอกาสที่เหมาะสมพร้อมกับการบำรุงศิลปวัฒนธรรมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  มีความหวงแหนมรดกอันล้ำค่าของชาติ สร้างคนให้มีความรับผิดชอบ มีความรักษามัคคี อันจะนำไปสู่การพัฒนาชาติไทยให้มีความเจริญมั่นคงและทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ

ปัจจุบัน “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เปิดการเรียนการสอนใน 3 สาขา ดังนี้

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ
นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
นักเขียนโปรแกรม หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ
นักพัฒนาเว็บไซต์
ผู้จัดการซอฟต์แวร์
ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

นักสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
นักวิชาการเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
ผู้พัฒนาระบบเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
นักเขียนโปรแกรม เกม 2 มิติ 3 มิติ
นักเขียนโปรแกรมบนระบบมือถือ
ผู้จัดการโครงการทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
นักพัฒนาเว็บไซต์ทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
ผู้จัดการซอฟต์แวร์ทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
ผู้จัดการทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน เป็นต้น

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้ดูแลคลังสินค้าและการขนส่งสินค้า

นักวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน

นักเขียนแบบและงานออกแบบวิศวกรรม

ผู้ดูแลระบบการผลิตในโรงงาน

ผู้จัดการควบคุมภาพในโรงงาน

นักพัฒนาระบบอัตโนมัติ

ผู้จัดการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่

นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นักเรียนที่สนใจ สอบถามข้อมูลการรับสมัคร การเข้าศึกษาต่อ ข้อมูลทุนการศึกษา รวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้ที่ https://bkkthon.ac.th/home/th/faculty/science-and-technology

หรือสอบถามและติดตามข่าวสารได้ที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี – BTU

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

จุดประกายความคิด ติดอาวุธทางปัญญา ป.เอก นันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา ม.ศิลปากร

Sat May 8 , 2021
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม ในฐานะผู้ก่อตั้ง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการนันทนาการ […]

YouTube