ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 2 กันยายน 2566 โดยมีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน 2,446 คน พร้อมกันนี้ พระราชทานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความว่า บัณฑิตทุกคนจะต้องออกไปประกอบสัมมาชีพตามความรู้ที่ได้ศึกษามา ขอให้บัณฑิตทั้งหลายจงใช้สติปัญญาศักยภาพตามความสามารถ เพราะการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และดำเนินไปอย่างราบรื่นนั้นจะต้องมีความรับผิดชอบ มุ่งสร้างความสำเร็จของงานเป็นสำคัญ รับผิดชอบในสิ่งที่ตนกระทำ โดยใช้ความรู้ไปในทางสร้างสรรค์ ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก หรือปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนมีความสุจริตเที่ยงธรรมมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นสำคัญ ดังนั้น บัณฑิตต้องมีวินัย มีความสามัคคี และรู้จักหน้าที่ ถือว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญของทุคนที่ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นให้เป็นไปโดยราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้ง ซึ่งคนจำนวนมากย่อมมีความคิด ความต้องการที่แตกต่างกันไป บัณฑิตจะต้องรู้จักอดทน อดกลั้น ใช้ปัญญาไม่ใช้อารมณ์ และโอนอ่อนผ่อนตามกันด้วยเหตุผล โดยเชื่อว่าความคิดที่แตกต่างกันนั้น มิใช่เหตุที่จะทำให้เป็นข้อขัดแย้ง แต่ควรทำให้เกิดความชัดแจ้งในการปฏิบัติงานให้ดีที่สุด

ในการนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเฝ้ารับเสด็จ ณ อาคาร BANGKOKTHONBURI HALL มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โอกาสนี้มีบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและสาธารณะ สมควรได้รับปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รวม 4 ราย โดยสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีมติเอกฉันท์ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์แด่พระวชิรญาณวิศิษฏ์ (สุริยันต์ โฆสปญโญ) พร้อมทั้งมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ให้แก่ นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส สาขาวิชาบริหารธุรกิจให้แก่ นายสุรสิทธิ์ ติยะวัชรพงศ์ และสาขานิเทศศาสตร์ให้แก่ นายวรายุฑ มิลินทจินดา

นอกจากนี้ยังมีเหล่าดารา ศิลปิน นักร้อง นักแสดง และสื่อมวลชนที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี ได้แก่ ลลิฉัตร์ วราวิโรจน์พล (บิว) รองอันดับ 3 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ และกิตติยา จิตรภักดี (ใบหม่อน) คณะนิเทศศาสตร์
ดารา ศิลปินที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ได้แก่ จันทร์เพ็ญ คงประกอบ (ฮาย-อาภาพร นครสวรรค์) วันเพ็ญ เดชเดชา สมพงษ์ คำแก้ว (ครูบอย) กิตติคุณ คำเพราะ (โฟกัส AF12) และสันติภาพ ทองระย้า (ไม้เอก) คณะบริหารธุรกิจได้แก่ นันธิกา รันศรี และคณะนิเทศศาสตร์ได้แก่ นกิรษา หอมเสียง (แอปเปิ้ล)

ส่วนนักกีฬาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ได้แก่ เสริมสิน วงศ์ญาพรหม คณะบริหารธุรกิจ และปริญญาวัฒน์ ทองน่วม คณะรัฐศาสตร์ (แบดมินตัน)

ระดับปริญญาโท ได้แก่ จริยา วิชัยดิษฐ ศิวาภรณ์ เสือไพร (กรีฑา) ร.ต.ภาณิภัค วงศ์พัฒนากิจ และ รามณรงค์ เสวกวิหารี (เทควันโด) คณะรัฐศาสตร์

ระดับปริญญาตรี ได้แก่ อภิวัฑฒก์ เสาวิชิต (ว่ายน้ำ) เกวลิน ทรงกลิ่น (คาราเต้โด) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ปริญญา เฉื่อยมะเริง (กรีฑา) ศิวกร แม้นจิตต์ (ฟุตบอล) ภูตะวัน โสภา (เซปักตะกร้อ) นภดล น้อยกอ พลภูมิ โควาพิทักษ์เทศ ยุทธนา เจริญผล และพัณณิน โควาพิทักษ์เทศ (เทนนิส) คณะรัฐศาสตร์

 

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

 ‘แผ่นผนังปลูกต้นไม้แนวตั้งจากขยะ’ นักวิจัยมทร.ธัญบุรี ตอบโจทย์ลดปริมาณขยะในงานภูมิทัศน์

Mon Sep 4 , 2023
“แผ่นผนังปลูกต้นไม้แนวตั้งจากขยะ ในงานภูมิทัศน์” Vertical planting wall panel from landscaping waste ผลงานของอาจารย์ดนุพล […]