ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัคร 25 ทุน ระดับปริญญาโท สถาบันต่างประเทศและในประเทศ ถึง 16 เม.ย.67

 

ธนาคารกรุงเทพมีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทต่างประเทศและในประเทศแก่พนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อเป็นการพัฒนาพนักงาน และให้โอกาสพนักงานทุกคนได้เรียนรู้

และก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งเป็นการสรรหาทรัพยากรที่มีคุณค่าในบางสาขาจากบุคคลภายนอกมาร่วมงานกับธนาคารเพิ่มเติม เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาความยั่งยืนให้กับธนาคารต่อไป นั้น

                สำหรับปี 2567 ธนาคารมีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทแก่พนักงานและบุคคลภายนอก ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร

และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) รวมจำนวน 25 ทุน ทางด้าน Digital & Technology , ESG / Sustainability และ MBA  / Finance       โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้  16 เมษายน 256

               โดยทางธนาคารกรุงเทพ ขอเชิญพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และในประเทศ

 • Digital & Technology, ESG, Sustainability จำนวน 17 ทุน (ทั้งพนักงาน/ บุคคลภายนอก)
 • MBA จำนวน 5 ทุน (ทั้งพนักงาน/ บุคคลภายนอก)
 • Finance และอื่นๆ ได้แก่ Economics, Digital Marketing และ Law จำนวน 3 ทุน (เฉพาะพนักงานเท่านั้น)

รายละเอียดดังนี้:
1. ทุนปริญญาโทต่างประเทศ ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ตามที่ธนาคารกำหนด ดังนี้

ประเทศสหรัฐอเมริกา

สาขา Computer Science, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Science, Data Analytics, Business Analytics, Big Data, Engineering, Blockchain, Fintech

ประเทศสหราชอาณาจักร

สาขา Computer Science, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Science, Data Analytics, Business Analytics, Big Data, Engineering, Blockchain, Fintech

สาขา Finance, ESG, Sustainability และอื่นๆ

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สาขา MBA (เฉพาะหลักสูตร 2 ปี)

สาขา Finance, ESG, Sustainability และอื่นๆ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก

 1. อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
 2. ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 4. ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
 6. ได้รับการตอบรับ/อยู่ระหว่างรอตอบรับจากสาขาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด

กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร

 1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในหลักเกณฑ์ข้อ 1- 6
 2. อายุงานในธนาคาร 1 ปีขึ้นไป
 3. ผลประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีมาก (A) ขึ้นไป
 4. หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบสายงานให้ความเห็นชอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครรับทุน และเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสามารถเติบโตเป็นระดับหัวหน้างานในอนาคตได้
กำหนดการ

รายละเอียด

ทุนทุกประเภท

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รับสมัคร

1 ธ.ค. 66 – 16 เม.ย. 67

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน

ม.ค. 67

เม.ย. 67

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เบื้องต้น

 1. Aptitude Test
 2. Personality Test
 3. English Test
 4. Emotional Intelligence
สอบสัมภาษณ์

ก.พ. 67

พ.ค. 67

แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา

มี.ค. 67

มิ.ย. 67

 

หมายเหตุ

 • กรณีที่ผู้สมัครได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยแล้วหรือ ได้รับการตอบรับภายในวันที่ 15 ม.ค. 67  ธนาคารจะทำการพิจารณาให้สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในรอบที่ 1 
 • กรณีที่ผู้สมัครได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย วันที่ 16 ม.ค. 67 เป็นต้นไป ธนาคารจะทำการพิจารณาให้สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในรอบที่ 2 
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง กำหนดการตามความเหมาะสม

                  ทั้งนี้  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของธนาคาร (www.bangkokbank.com/Scholarshipsหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่พัฒนาและเตรียมผู้บริหาร

(งานนักเรียนทุน) ธนาคารกรุงเทพ โทร. 0-2296-8358 (คุณอัญชลี)  อีเมล: anchalee.thumpunya@bangkokbank.com

#https://gooduniversity.net/

Next Post

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ร่วมเสวนา “FUTURE THAILAND"

Fri Jan 12 , 2024
รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในนามประธานที่ประชุมคณะกรรมการ ทปอ.มทร. ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Road to The […]