ม.รังสิต มอบทุนการศึกษา “ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ เพื่อการแพทย์แผนตะวันออก” วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) สำหรับการศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) […]

วิทยาลัยทองสุขได้รับอนุญาตจาก กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ให้จัดการอบรม “ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” ใช้ระยะเวลาอบรมจำนวน 42 ชั่วโมง เป็นจำนวน 6 […]

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS World University Rankings 2023 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของไทยอีกครั้ง เป็นการครองอันดับ […]

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครบุคลากร ตำแหน่งอาจารย์ประจำในหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นอย่างน้อย โดยต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการแพทย์แผนจีน 2. มีใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน 3. ไม่จำกัดอายุ/เพศ 4. อัธยาศัยดี มีน้ำใจ สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ 5. รักการสอน สามารถสอนและถ่ายทอดความรู้ได้ดี 6. พร้อมเริ่มทำงานได้ทันที             […]

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดให้ทุกคนมีโอกาสเรียนรู้ พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ ด้วยหลักสูตรการศึกษาทางไกลล้ำยุค ตอบทุกโจทย์ ทุบกำแพงการศึกษาที่มีปัญหายืดเยื้อยาวนาน เรียนจบ งบไม่เกินแสน ได้วุฒิปริญญาตรี […]

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ) […]

นักวิจัยจุฬาฯ ระดมความร่วมมือนักวิจัยสหสาขาวิชา หาอัตลักษณ์และทัศนคติของชาวดิจิทัลไทย หวังลดช่องว่างระหว่างวัย สร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม “มนุษย์ป้า” ถ้อยคำที่อาจสะเทือนใจใครหลายคน แต่สำหรับรองศาสตราจารย์ ดร.จุลนี เทียนไทย […]