วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการบริการวิชาการตรวจเช็คความพร้อมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ บนรถพยาบาลฉุกเฉินของเทศบาลนครรังสิตและเครือข่ายกู้ชีพเพื่อรองรับการให้บริการเทศกาลปีใหม่ รศ.นันทชัย ทองแป้น […]

  รายงานการติดตามการศึกษาทั่วโลกประจำปี 2567/2568 ขององค์การยูเนสโก (UNESCO) ระบุว่า ความเป็นผู้นำเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาที่มีคุณภาพ การพัฒนา และความก้าวหน้า เอ็ดฮีโร่ส์ […]

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ ราชารส ก๋วยเตี๋ยวเรือ  ขอเชิญนักศึกษาชั้นปี 1-4 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป VDO สั้น […]

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2566 ผู้สนใจ สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันศุกร์ที่ 12 […]

  สำนักงานโครงการสถาบันไทยโคเซ็น สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KOSEN-KMITL) และสถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KOSEN KMUTT) […]

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปี การศึกษา 2567 (รับตรง)  กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ […]