มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดให้ 65 ทุน โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา

ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ประจำปีการศึกษา 2566 มอบให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั้งในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา มีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
1) ทุนระดับอาชีวศึกษา
1.1 หลักเกณฑ์การให้ทุนระดับอาชีวศึกษา
1.1.1 ทุนนี้จะพิจารณาให้ทุนกับนักเรียน นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต่อเนื่องจนจบหลักสูตรการศึกษา
1.1.2 การเปิดรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประกอบด้วย
– ระดับปวช. ชั้นปีที่ 1 จำนวนทุน 15 ทุน ทุนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
– ระดับปวส. ชั้นปีที่ 1 จำนวนทุน 20 ทุน ทุนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
1.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.2.1 เป็นนักเรียน นักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ในสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาลในปีการศึกษา 2566 ในคณะหรือสาขาวิชา ดังนี้
– อุตสาหกรรม
– พาณิชยกรรม (บัญชีและการเงิน/การจัดการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/การตลาด/โลจิสติกส์)
– เทคโนโลยีสารสนเทศ
– คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ)
– เกษตรศาสตร์ (เกษตรกรรม/เพาะเลี้ยงสัตว์/พืชศาสตร์/การประมง/สัตวศาสตร์)
1.2.2 มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด 3.50 ขึ้นไป
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด 3.25 ขึ้นไป
1.2.3 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครอบครัวมีรายได้รวมไม่เกิน 360,000 บาท ต่อปี
1.2.4 ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากที่อื่น ยกเว้น เงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.)
หรือ กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทยากจน
1.2.5 อายุไม่เกิน 25 ปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2566
1.2.6 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิฯ จัดขึ้นได้ตลอดระยะเวลารับทุน
1.2.7 มีความสนใจและมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ให้เป็นเยาวชนต้นแบบที่ดีแก่คนรุ่นใหม่ ทั้งในสถาบันการศึกษา
ตลอดจนถึงระดับท้องถิ่น และภูมิภาค เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
1.2.8 หากมีผลงาน (portfolio) ที่เคยทำกิจกรรม หรือเข้าร่วมการประกวด การแข่งขัน งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานนวัตกรรม เช่น
โครงงานวิทยาศาสตร์การแข่งขันนวัตกรรม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ/หรือ ทักษะวิชาการที่เกี่ยวกับสาขาวิชาเอกที่กำลังศึกษา
อยู่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2) ทุนระดับอุดมศึกษา
2.1 หลักเกณฑ์การให้ทุนระดับอุดมศึกษา
ทุนการศึกษานี้จะพิจารณาให้ทุนกับนักเรียนนักศึกษา ที่ศึกษาในหลักสูตร 4 ปีในระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 1 โดยให้ทุนต่อเนื่องจนจบ
การศึกษาในชั้นปีที่ 4 จำนวน 30 ทุน ทุนละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
2.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.2.1 เป็นนิสิตนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในสังกัดสถาบันการศึกษาของรัฐบาล
ในหลักสูตร 4 ปี ตามสาขาวิชาเอกที่กำหนด ดังนี้
– วิศวกรรมศาสตร์
– วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– คอมพิวเตอร์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ / ไอที
– อุตสาหกรรมเกษตร / อุตสาหกรรมชีวภาพ
– คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) / นวัตกรรมอาหาร / ธุรกิจอาหาร
– โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร / โภชนาการ
– สาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขชุมชน / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย / อนามัยสิ่งแวดล้อม)
– พาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ (การบัญชี/ การเงิน / การตลาด / การจัดการ)
– จิตวิทยา (วิทยาศาสตรบัณฑิต)
– ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– เกษตรศาสตร์ (เกษตรกรรม/พืชสวน/พืชไร่/โรคพืช/สัตวบาล/สัตวศาสตร์/ประมง/เทคโนโลยีการเกษตร/ส่งเสริมการเกษตร)
2.2.2 มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด 3.15 ขึ้นไป
2.2.3 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครอบครัว/ผู้อุปการะมีรายได้รวมไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี
2.2.4 ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนการศึกษาจากที่อื่น ยกเว้น เงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.)
หรือ กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทยากจน
2.2.5 อายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2566
2.2.6 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิฯ จัดขึ้นได้ตลอดระยะเวลารับทุน
2.2.7 มีความสนใจและมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ให้เป็นเยาวชนต้นแบบที่ดีแก่คนรุ่นใหม่ ทั้งในสถาบันการศึกษา
ตลอดจนถึงระดับท้องถิ่น และภูมิภาค เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
2.2.8 หากมีผลงาน (portfolio) ที่เคยทำกิจกรรม หรือเข้าร่วมการประกวด การแข่งขัน งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์งานนวัตกรรม เช่น
โครงงานวิทยาศาสตร์การแข่งขันนวัตกรรม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ/หรือ ทักษะวิชาการที่เกี่ยวกับสาขาวิชาเอกที่กำลัง
ศึกษาอยู่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ดูรายละเอียดและระเบียบทุนได้ที่
สมัครทุนออนไลน์ลิงก์ด้านล่างนี้ และเมื่อกรอกทุนเสร็จแล้ว

Next Post

“น้องรวงข้าว” นักศึกษานิติศาสตร์ สวนสุนันทา ชนะเลิศแข่งตอบปัญหากฎหมาย

Thu Oct 12 , 2023
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวสุชาวดี แตนิล” น้องรวงข้าว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ที่ได้คว้ารางวัลชนะเลิศ […]