เรียนฟรี มีเงินเดือนพร้อมสวัสดิการครบ ADB Japan Scholarship เปิดให้ทุนเรียนต่อระดับป.โท University of Tokyo 

โครงการ ADB Japan Scholarship ปี 2024 เปิดให้ทุนเรียนต่อในระดับปริญญาโท ณ University of Tokyo 

โดยเป็นทุนเต็มจำนวนที่ครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียน ค่ายังชีพ ค่าที่พัก และทุนสมทบอื่นๆ

สาขาที่ให้ทุนการศึกษา

• Department of Natural Environmental Studies

• Department of Ocean Technology, Policy, and Environment

• Department of Environment Systems

• Department of Human and Engineered Environmental Studies

• Department of Socio-Cultural Environment Studies

• Department of International Studies

• Department of Biomedical Science and Engineering

• Graduate Program in Sustainability Science – Global Leadership Initiative

ทุนที่ได้รับ

  • ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน
  • ครองชีพรายเดือน
  • ค่าที่พัก
  • ค่าหนังสือ
  • ค่าอุปกรณ์สำหรับการเรียน
  • ค่าเดินทางอื่นๆ
  • ประกันสุขภาพ

คุณสมบัติผู้ขอทุน

– เป็นนักศึกษาจากประเทศสมาชิก ADB หรือประเทศที่ได้รับทุน ODA ของญี่ปุ่น (คนไทยสมัครได้)

– อายุไม่เกิน 35 ปี (บางหลักสูตรอาจอนุโลมให้ไม่เกิน 45 ปี) สุขภาพแข็งแรง

– ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาที่ University of Tokyo ในหลักสูตรที่กำหนดแล้ว

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการเรียนที่ดีเยี่ยม มีประสบการณ์วิชาชีพ 2 ปี

– ไม่เป็นผู้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับพนักงานของ ADBและมีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ

กำหนดการ

สมัครวันสุดท้าย 10 ธันวาคม 2023

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดและสมัคร

ADB Japan Scholarship 2024

Next Post

มทร.ธัญบุรี จับมือ โซล์วฟ ซิสเต็ม (ไทยแลนด์) เฟ้นหานายแบบนางแบบใหม่ Asia Model Festival Thailand Face of Thailand

Thu Aug 17 , 2023
   รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนมาลย์  เนียมหลาง รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์. ดร. ปัญญา มินยง ผู้ช่วยอธิการบดี  […]